Welke invloed heb ik?

Delen via:   

Met de aanleg van de verbindingen tussen de windparken op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid die zorgvuldig worden afgewogen. Naast de informele mogelijkheden om uw stem te laten horen via informatiebijeenkomsten, via uw vraag of reactie of via een gesprek met TenneT, zijn er ook formele inspraakmogelijkheden. Op de website van de RVO vindt u informatie over inspraak en alle officiële documenten van het project. Het ministerie van Economische Zaken (EZK) en TenneT hebben een uitleganimatie gemaakt waarin wordt omschreven hoe het proces naar de keuze voor een kabeltrace verloopt en welke inspraakmogelijkheden er zijn.

Rijkscoördinatieregeling

Op de netaansluitingen van de windparken op zee is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. De regeling is bedoeld om bij projecten van nationaal belang sneller besluiten te kunnen nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of van inspraakmogelijkheden voor burgers. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt de besluiten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen. TenneT heeft een adviserende rol.

Meedenken over de plannen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden (stakeholders) bij de projecten belangrijk. Uit eerdere projecten van EZK en TenneT blijkt dat vroegtijdige, intensieve samenwerking met de omgeving tot betere projecten met meer draagvlak leidt. Bijvoorbeeld omdat de projecten hierdoor beter aansluiten op de omgeving. En doordat belanghebbenden meedenken en gebiedskennis en ideeën aandragen. Daarnaast neemt door samenwerking begrip voor elkaars belangen en standpunten toe.

De betrokkenheid van belanghebbenden is mede daarom van groot belang bij het bepalen van de te onderzoeken routes voor het kabeltracé en mogelijke locaties voor het converterstation op land, bij de keuze van het voorkeursalternatief en bij de uitwerking van het definitieve tracé.

De projecten worden zoveel als mogelijk uitgevoerd in de geest van de nieuwe Omgevingswet, die in 2022 in werking zal treden. Participatie is een belangrijke pijler in de Omgevingswet. Door de omgeving vroegtijdig te betrekken voldoen EZK en TenneT aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet op het gebied van participatie.

Participatieplan

Hoe belanghebbenden de komende periode bij de projecten betrokken worden, staat in het participatieplan. Dit plan wordt iedere projectfase geactualiseerd en is te raadplegen via de website van RVO. Het contact kan per (type) belanghebbende verschillen en hangt samen met de belangen en de rol van de betreffende belanghebbende, de raakvlakken en de behoefte aan contact en informatie van de belanghebbende. Het contact met belanghebbenden verloopt onder meer via informatiebijeenkomsten, overleggen, persoonlijk contact en verschillende communicatiemiddelen.

Inspraak

De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties leggen het beoogde kabeltracé en de locatie van het converterstation vast in een inpassingsplan per project. Hierin wordt uitgelegd waar de netverbinding komt te liggen en waarom voor dit tracé gekozen is. Het inpassingsplan wordt eerst als een ontwerpplan gepubliceerd. TenneT vraagt de benodigde vergunningen aan. Gelijktijdig met het ontwerpinpassingsplan worden de benodigde ontwerpvergunningen gepubliceerd. Op het ontwerpplan en de ontwerpvergunningen is inspraak mogelijk. Op basis van de ingediende inspraakreacties (zienswijzen) beoordelen de verantwoordelijke ministeries of het plan wordt aangepast. Daarna wordt het inpassingsplan met een reactie op de zienswijzen als definitief plan gepubliceerd. Tegelijk worden de definitieve vergunningen gepubliceerd. Indieners die het niet eens zijn met de verwerking van hun zienswijze kunnen beroep indienen. De Raad van State doet uitspraak of beroepen gegrond zijn.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.