Wie doet wat?

Delen via:   

Bij de aanleg van de verbindingen met de windparken op zee zijn veel verschillende partijen betrokken, elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Hoofdrolspelers

TenneT en het ministerie van EZK werken nauw samen aan de Net op zee-projecten op de Maasvlakte en het bijbehorende participatieproces. TenneT is de beheerder van het hoogspanningsnet op land en op zee en legt nieuwe hoogspanningsverbindingen aan tussen de windenergiegebieden en het vasteland. TenneT beheert deze verbindingen ook.

De minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben na uitgebreide consultatie van onder andere overheden, belangenorganisaties, bedrijven en andere belanghebbenden besloten waar de tracés van de netten op zee komen en waar deze aansluit op het hoogspanningsnet op de Maasvlakte. 

Overleg met betrokkenen

De Net op zee-projecten worden, zoals hierboven gesteld, gerealiseerd in nauw overleg met onder andere betrokken ministeries, de provincie, gemeenten, waterschappen, natuur- en milieuorganisaties, eigenaren van kabels en leidingen, grondeigenaren en bedrijven. Alle partijen brengen hun kennis en expertise in en denken kritisch mee. Op deze manier kan TenneT een tracé uitwerken dat voor zoveel mogelijk partijen zo gunstig mogelijk uitpakt. Als u een vraag heeft, kunt u die aan TenneT stellen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.