Advies Commissie m.e.r. over reikwijdte en detailniveau uitgebracht

Delen via:   
24 / 10 / 2019

Advies Commissie m.e.r. over reikwijdte en detailniveau uitgebracht

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) vindt de te onderzoeken kabelroutes tussen het windenergiegebied IJmuiden Ver en het hoogspanningsnet op land logisch. Dat werd 22 oktober 2019 bekend.

Verschillende mogelijkheden worden onderzocht

TenneT legt een nieuwe hoogspanningsverbinding aan tussen windpark IJmuiden Ver op de Noordzee en het vasteland. De ministers van EZK en BZK bepalen na uitgebreide consultatie van o.a. omwonenden, lokale overheden en andere betrokkenen waar het tracé van dit net mag komen en waar het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land. De opgewekte stroom komt via twee verbindingen op twee verschillende plekken aan land. Eén verbinding gaat naar hoogspanningsstation Borssele of Geertruidenberg (project Net op zee IJmuiden Ver Alpha) en de andere naar een hoogspanningsstation op de Maasvlakte of in Simonshaven (project IJmuiden Net op zee Ver Beta). Voor beide verbindingen zijn verschillende routes (tracés) mogelijk. Al deze verschillende opties kunnen nu onderzocht worden op hun effect op de omgeving.

Betrokkenheid omgeving

Op basis van de rapporten, het advies van de Commissie voor de m.e.r., de reacties van de omgeving en het advies van de regionale overheden kiest de minister van EZK een voorkeurstracé voor de twee verbindingen. Daarna kunnen de inpassingsplannen worden opgesteld en de benodigde vergunningen aangevraagd worden. Op diverse momenten in de procedure heeft de omgeving de mogelijkheid om te reageren of een zienswijze in het dienen.

Het bericht van de Commissie m.e.r. en de bijbehorende documenten zijn ook te downloaden via de adviezenpagina van de website van de Commissie.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.