Besluiten Net op zee IJmuiden Ver Beta onherroepelijk

Delen via:   
01 / 09 / 2022

Van vrijdag 3 juni tot en met vrijdag 15 juli hebben voor het project Net op zee IJmuiden Ver Beta het inpassingsplan (het bestemmingsplan op rijksniveau), een aantal benodigde vergunningen en ontheffingen, en het MER ter inzage gelegen. Deze besluiten maken de realisatie mogelijk van het net op zee, dat loopt van het windenergiegebied IJmuiden Ver naar het converterstation op de Maasvlakte.

Voor dit project gaat het om de volgende vergunningen en ontheffingen

  • Watervergunning voor het kabeltracé op de Noordzee, voor de kruising met het tracé van de zeewering, de ligging van het tracé in de Slufterdijk, en de beschermingszone van een primaire waterkering;
  • Spoorwegwetvergunning voor drie spoorwegkruisingen op de Maasvlakte;
  • Vergunning Wet natuurbescherming voor de aanleg van het kabeltracé in of nabij de Natura 2000-gebieden Voordelta, Voornes Duin en de Bruine Bank;
  • Ontheffing Wet natuurbescherming voor werkzaamheden in de omgeving van beschermde planten en dieren.

Geen beroepen ingediend

Er zijn naar aanleiding van de terinzagelegging geen beroepen ingediend. Dat betekent dat de besluiten onherroepelijk zijn. Een mooie mijlpaal voor dit project!

Vergunningen ‘tweede mandje’

Vlak vóór de zomervakantie heeft TenneT ook de vergunningaanvragen ingediend voor de vergunningen uit het zogenaamde ‘tweede mandje’. Het gaat daarbij om de Omgevingsvergunning en de melding Activiteitenbesluit; deze zijn nodig voor de bouw van het converterstation op de Maasvlakte. De ontwerpbesluiten liggen van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december ter inzage.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.