Besluiten Net op zee IJmuiden Ver Beta ter inzage

Delen via:   
03 / 06 / 2022

Van vrijdag 3 juni tot en met vrijdag 15 juli aanstaande liggen voor het project Net op zee IJmuiden Ver Beta het inpassingsplan (het bestemmingsplan op rijksniveau), een aantal benodigde vergunningen en ontheffingen, en het MER ter inzage. In deze periode zijn de documenten met informatie over de besluiten online te bekijken op de website van RVO. De besluiten maken de realisatie mogelijk van het net op zee, dat loopt van het windenergiegebied IJmuiden Ver naar het converterstation op de Maasvlakte.

Voor dit project gaat het om de volgende vergunningen en ontheffingen

  • Watervergunning voor het kabeltracé op de Noordzee, voor de kruising met het tracé van de zeewering, de ligging van het tracé in de Slufterdijk, en de beschermingszone van een primaire waterkering;
  • Spoorwegwetvergunning voor drie spoorwegkruisingen op de Maasvlakte;
  • Vergunning Wet natuurbescherming voor de aanleg van het kabeltracé in of nabij de Natura 2000-gebieden Voordelta, Voornes Duin en de Bruine Bank;
  • Ontheffing Wet natuurbescherming voor werkzaamheden in de omgeving van beschermde planten en dieren.

Een belangrijke stap

Johan Dekkers is hoofd van het team vergunningen en ruimtelijke planning voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta bij TenneT. Hij legt uit waarom het onherroepelijk worden van de besluiten een belangrijke stap is voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta: “Wanneer de vergunningen definitief zijn, hebben we toestemming om met de aanleg van dit Net op Zee te starten. Dit is niet alleen een belangrijke stap voor TenneT, maar ook voor alle partijen die betrokken zijn bij het windenergiegebied IJmuiden Ver. We gaan de realisatiefase in en liggen op schema om in 2028 Net op zee IJmuiden Ver Beta gereed te hebben.”

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming over het project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het kabeltracé binnen gemeentelijk ingedeeld gebied en de locatie van het converterstation worden vastgelegd in een inpassingsplan. De minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) stellen dit inpassingsplan door middel van een besluit vast. Het inpassingsplan en andere besluiten (vergunningen) die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure.

Johan Dekkers legt uit: “Met de rijkscoördinatieregeling worden besluiten zoveel als mogelijk tegelijkertijd gepubliceerd. Voor de omgeving is dit heel prettig, omdat stakeholders precies weten waar ze aan toe zijn. Ze ontvangen één bundel met besluiten, op één moment. De rijkscoördinatieregeling is ontwikkeld om projecten sneller te realiseren en we zien in de praktijk  dat de regeling ook daadwerkelijk tijdwinst oplevert. Daar is de energietransitie bij gebaat.”

Bent u het niet eens met de besluiten?

U kunt de Raad van State van zaterdag 4 juni 2022 tot en met vrijdag 15 juli 2022 laten weten dat u het niet eens bent met de besluiten. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan. Meer informatie over de terinzagelegging van de besluiten en in beroep gaan leest u in de kennisgeving.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.