Commissie m.e.r. adviseert over inhoud milieueffectrapport Nederwiek 2

Delen via:   
16 / 11 / 2022

“Laat in het milieueffectrapport de milieueffecten zien van de aanleg van de kabels van de windparken op zee naar de Maasvlakte.” Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies dat begin november werd gepubliceerd. De minister voor Klimaat en Energie vroeg de Commissie te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport voor Net op zee Nederwiek 2.

Voor het aan land brengen van de groene stroom die in het windenergiegebied Nederwiek wordt opgewekt, worden ondergrondse kabels aangelegd die de stroom naar de Maasvlakte brengen. Voor de aanleg van deze kabels zijn een inpassingsplan (of een projectbesluit onder de Omgevingswet) en verschillende vergunningen nodig. Voordat hierover besluiten worden genomen, stelt TenneT een milieueffectrapport op om de milieugevolgen van het project in kaart te brengen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft al een goed beeld

De Commissie concludeert in haar advies dat de eerder opgestelde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) al een goed beeld geeft van de te onderzoeken milieugevolgen. “Laat in het milieueffectrapport vooral zien wat de effecten zijn van de aanleg van de kabels voor bodem, oppervlaktewater, natuur en leefomgeving,” zegt de Commissie in haar advies. Concreet kan worden gedacht aan het onderzoeken van de effecten van vertroebeling door graafwerkzaamheden voor bodem- en zeeleven.

Archeologische en cultuurhistorische waarden

Ook adviseert de Commissie om de gevolgen voor archeologische en cultuurhistorische waarden van bijvoorbeeld de Bruine Bank, waar in de prehistorie mensen woonden, in kaart te brengen. “De kabelroutes gaan vlak langs dit gebied en kunnen mogelijk tot verstoring leiden,” aldus de Commissie.

Eén kabeltracé

De Commissie stelt in haar advies niet voor om alternatieve tracés te onderzoeken in het milieueffectrapport. Ook uit de inspraakreacties op de concept NRD zijn dit najaar geen alternatieven naar voren gekomen. Dit betekent dat TenneT voor Net op zee Nederwiek 2 één kabeltracé – op zee en op land – verder kan uitwerken in het milieueffectrapport. Dit is het tracé dat reeds in de concept NRD is beschreven.

Over de Comissie m.e.r.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. In dit geval TenneT. De minister voor Klimaat en Energie, in overeenstemming met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), besluit uiteindelijk over het project.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.