Commissie m.e.r. brengt advies uit over te onderzoeken milieueffecten

Delen via:   
18 / 11 / 2021

Op 16 september jl. organiseerden het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT een locatiebezoek aan de Maasvlakte voor de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en andere stakeholders van Net op zee IJmuiden Ver Gamma. De Commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van het milieueffectrapport zoals dat ook wordt opgesteld voor dit Net op zee-project. De Commissie maakte het advies op 16 november bekend.

De Commissie m.e.r. adviseert TenneT om in het milieueffectrapport de positieve en negatieve effecten in beeld te brengen van de kabelroute van Net op zee IJmuiden Ver Gamma, vanuit het windenergiepark IJmuiden Ver op de Noordzee naar de Maasvlakte.

Milieueffectrapport brengt de milieugevolgen van het project in beeld

Met project Net op zee IJmuiden Ver Gamma wil TenneT nog vóór 2030 groene stroom die in windenergiegebied IJmuiden Ver wordt opgewekt met ondergrondse kabels aan land brengen bij de Maasvlakte. Voor de aanleg van de kabels zijn een inpassingsplan en verschillende vergunningen nodig. Er wordt bovendien een milieueffectrapport opgesteld om de milieugevolgen van het project in beeld te brengen.

Parallelle kabelroutes

De ondergrondse kabels van Net op zee IJmuiden Ver Gamma volgen voor een groot deel dezelfde route als de kabels van Net op zee IJmuiden Ver Beta, die ook aanlanden bij de Maasvlakte. Het plan is vooralsnog om beide kabelroutes tegelijk aan te leggen. “Laat in het milieueffectrapport zowel de positieve als negatieve milieueffecten hiervan zien,” zegt de Commissie m.e.r. in haar advies.

Ook adviseert de Commissie m.e.r. om de cultuurhistorische waarde van natuurgebied Bruine Bank, waar in de prehistorie mensen woonden, te onderzoeken in het milieueffectrapport. “De kabelroutes gaan vlak langs dit gebied, wat de kans op verstoring van het gebied vergroot,” aldus de Commissie.

Klik hier om naar het volledige advies te gaan.

Wietske van Erp Taalman Kip, Subprojectleider Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen bij TenneT: “Het deskundig en onafhankelijk advies van de Commissie m.e.r. draagt substantieel bij aan de kwaliteit van het milieueffectrapport, de volgende stap in het proces tot een breed gedragen project in het kader van de noodzakelijke energietransitie.” 

Over de Commissie m.e.r.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft zelf geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag besluit over het project. Dat is in dit geval de minister van Economische Zaken en Klimaat in overeenstemming met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.