Commissie m.e.r. brengt advies uit over te onderzoeken milieueffecten IJmuiden Ver Beta

Delen via:   
17 / 03 / 2022

Goed leesbaar milieueffectrapport

Net op zee verbinding IJmuiden Ver Beta wordt vanaf 2028 in bedrijf genomen. Met ondergrondse kabels en via een converterstation op de Maasvlakte wordt de aansluiting van het gelijknamige windenergiegebied op zee met het hoogspanningsnet op de vaste wal gerealiseerd. Voor de aanleg van de kabels en het converterstation wordt een inpassingsplan opgesteld en zijn vergunningen nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hier een besluit over neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft dit milieueffectrapport getoetst en advies over rapport uitgebracht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De Commissie maakte het advies op 16 maart bekend. De Commissie concludeert dat er een goed leesbaar milieueffectrapport ligt, waarin de meeste milieueffecten volledig zijn beschreven.

Natuur en archeologie nog aandachtspunten bij kabelroute naar de Maasvlakte

In het milieueffectrapport ontbreekt op enkele punten nog informatie over natuur en archeologie, zo concludeert de Commissie. Voor het natuurgebied Voornes Duin is nog informatie nodig over maatregelen om de extra stikstof tijdens de aanleg zo veel mogelijk te voorkomen.

Er is daarnaast nog geen compleet beeld van de archeologische resten in de zeebodem en op land, aldus de Commissie. Ook is nog onduidelijk of het mogelijk is om waardevolle scheeps- en vliegtuigwrakken op de oorspronkelijke plaats te behouden. De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te vullen met deze informatie en daarna pas een besluit te nemen over het inpassingsplan en de vergunningen voor de kabelroute.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.