Concept NRD Net op zee IJmuiden Ver Gamma ter inzage

Delen via:   
20 / 09 / 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT treffen voorbereidingen voor het realiseren van een derde ondergrondse hoogspanningsverbinding vanuit het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland. Deze derde verbinding heet Net op zee IJmuiden Ver Gamma en sluit op land aan op de Maasvlakte. Van 17 september tot en met 28 oktober 2021 ligt voor dit project de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. We geven u graag meer informatie over het project en de concept NRD. We doen dit aan de hand van enkele veelgestelde vragen.

Waarom is deze derde verbinding nodig?

De windparken in windenergiegebied IJmuiden Ver produceren uiterlijk in 2030 elektriciteit die naar land moet worden getransporteerd. Er zijn al vergevorderde plannen voor twee verbindingen vanuit dit gebied naar land:

 • Net op zee IJmuiden Ver Alpha dat via het Veerse Meer wordt aangesloten op het bestaande hoogspanningsstation in Borssele;
 • Net op zee IJmuiden Ver Beta dat wordt aangesloten op het nieuw te bouwen hoogspanningsstation Amaliahaven op de Maasvlakte.

In 2020 is gebleken dat met het aansluiten van de reeds geplande windparken de doelstellingen voor 2030 uit het Klimaatakkoord niet worden gehaald. Daarnaast zijn de Europese doelstellingen voor CO₂-reductie in 2021 aangescherpt, waardoor het aan land brengen – ook wel 'aanlanden' genoemd – van extra wind op zee nodig is. Extra wind op zee betekent ook extra aansluitingen op land. In de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) wordt samen met betrokkenen onderzocht wat kansrijke opties voor aansluitingen tussen windenergiegebieden en aansluitlocaties op land kunnen zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar milieu, techniek, kosten, energiesysteem, omgeving en toekomstvastheid.

Uit de eerste resultaten van de verkenning is eind 2020 Net op zee IJmuiden Ver Gamma als kansrijke optie naar voren gekomen, met name omdat het mogelijk is het tracé vrijwel volledig parallel aan het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Beta te laten lopen. Onderstaande kaart toont de parallelligging van de tracés.

Waarom is Net op zee IJmuiden Ver Gamma een kansrijke optie?

 • Parallelligging van de beide projecten maakt efficiënt ruimtegebruik en een kortere planfase mogelijk.
 • Onderzoeken en aanbestedingen kunnen gecombineerd worden.
 • We kunnen gebruikmaken van de informatie die sinds de start van het project Net op zee IJmuiden Ver Beta in 2019 is verzameld. Denk aan informatie over milieueffecten en de inbreng door de omgeving.

Wat staat er in een concept NRD?

Een concept NRD beschrijft welke tracéopties en welke effecten (bijvoorbeeld op leefomgeving, landschap en natuur) worden voorgesteld om te onderzoeken in het milieueffectrapport (MER). Dit noemen we de 'reikwijdte' van het onderzoek. Hoe uitgebreid en op welke manier het onderzoek wordt uitgevoerd, noemen we het 'detailniveau' van het onderzoek. Kortom, met de concept NRD bakenen we de scope van het uit te voeren onderzoek af.

De concept NRD voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma beschrijft het tracé dat vrijwel volledig parallel aan het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Beta loopt. Dit is het tracé dat in de bovengenoemde verkenning als kansrijk is beoordeeld.

Welke milieuaspecten worden volgens de concept NRD onderzocht en beoordeeld?

In de concept NRD voor IJmuiden Ver Gamma staat beschreven dat de volgende milieuaspecten worden onderzocht en beoordeeld in het MER:

 • Bodem en water op zee
 • Natuur op zee
 • Bodem en water op land
 • Natuur op land
 • Archeologie
 • Landschap en cultuurhistorie
 • Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties

Dit betekent dat we voor bovenstaande aspecten bekijken in hoeverre zij worden beïnvloed door Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Daarbij gaat het niet alleen om de aanlegwerkzaamheden, maar ook om de effecten in de gebruiksfase.

Cumulatie van effecten
Een belangrijk aspect bij het onderzoeken en beoordelen van de milieuaspecten van Net op zee IJmuiden Ver Gamma zal de cumulatie ('opeenstapeling') van effecten zijn. Er wordt onderzocht wat de aanleg en het gebruik van Net op zee IJmuiden Ver Alpha+Beta+Gamma aan cumulatieve effecten geeft. De kabels van deze verbindingen liggen namelijk over een groot aantal kilometers parallel aan elkaar.

Waarom bevat de concept NRD van Net op zee IJmuiden Ver Gamma slechts één tracéoptie?

Het is gebruikelijk dat een concept NRD meerdere tracéopties beschrijft. Vanwege de synergievoordelen met Net op zee IJmuiden Ver Beta beschrijft de concept NRD van Net op Zee IJmuiden Ver Gamma vooralsnog één tracé. Dit is het tracé dat zowel op zee als op land vrijwel volledig parallel ligt aan Net op zee IJmuiden Ver Beta. Voor de beoogde locatie van het converterstation wordt ook één locatie onderzocht; de locatie direct naast het converterstation van IJmuiden Ver Beta (zie onderstaand kaartje). Dit is de tracéoptie die als meest kansrijk wordt gezien.

Wat als omgevingspartijen nog andere tracéopties zien?

Mogelijk ziet u (of zien personen of partijen uit de omgeving) nog andere reële en kansrijke opties voor een tracé vanuit het windenergiegebied IJmuiden Ver naar de Maasvlakte. Suggesties voor tracéopties kunnen worden aangedragen door het indienen van een zienswijze op de concept NRD. Dat kan in de periode van 17 september tot en met 28 oktober 2021. U kunt desgewenst ook reageren op de overige inhoud van de concept NRD, zoals het voorgestelde onderzoek naar milieueffecten. Hoe u een zienswijze indient, leest u op de website van Bureau Energieprojecten.

Vervolgens worden de zienswijzen beantwoord, waarna de Minister van Economische Zaken en Klimaat in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de NRD naar verwachting in december 2021 definitief vaststelt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.