Integrale effectenanalyse en milieueffectrapport gepubliceerd

Delen via:   
12 / 06 / 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar de Maasvlakte op het vasteland. Er zijn hiervoor meerdere tracés onderzocht. Daarnaast zijn locaties voor een converterstation op de Maasvlakte onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn beschreven in de Integrale effectenanalyse (IEA) die op 12 juni is gepubliceerd. Iedereen kan hier t/m 10 juli op reageren. In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat het onderzochte tracé naar Simonshaven is afgevallen. Dit tracé maakt geen onderdeel uit van de IEA.

Alternatieven onderzocht
Samen met de definitieve IEA is het milieueffectrapport (MER fase 1) gepubliceerd. In het milieueffectrapport worden de verwachte milieueffecten van de verschillende kabelroutes en de mogelijke locaties voor een converterstation beschreven. De IEA is een document waarin naast de onderscheidende milieueffecten, ook omgevingsaspecten, technische haalbaarheid, kosten en toekomstvastheid worden beschreven voor de kabelroutes en converterstation locaties. Er is een presentatie beschikbaar met algemene informatie over het project en de onderzochte tracés. Deze vindt u hier [link maken naar pdf document slides]

Het MER en de IEA en samenvattingen van deze documenten kunt u vinden op de website Bureau Energieprojecten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). U kunt op deze pagina per kabelroute en per mogelijke locatie voor een converterstation de effecten voor de thema's Milieu, Omgeving, Techniek, Kosten en Toekomstvastheid bekijken.

Advies vanuit de regio aan de minister van EZK
Lokale en regionale overheden, gemeenten, provincie en waterschap, geven op basis van de IEA een regioadvies aan de minister van EZK. In dit regioadvies geven zij aan welke kabelroute en locatie voor een converterstation hun voorkeur heeft en onderbouwen ze deze keuze met argumenten.

Reactie op de IEA
Wilt u een reactie op de IEA meegeven aan de minister van EZK? Dan kunt u van 12 juni tot en met 10 juli reageren via de website van Bureau Energieprojecten, daar vindt u een reactieformulier. Deze reacties worden vanaf half juli geanonimiseerd gedeeld met de lokale en regionale overheden en zijn dan online beschikbaar. De minister van EZK maakt, in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, op basis van de IEA (waar het MER fase 1 onderdeel van is), de reacties op de IEA, het regioadvies van de lokale en regionale overheden en het advies van de Commissie voor de m.e.r. een keuze voor het voorkeursalternatief. Dit zal naar verwachting voor het eind van 2020 zijn.

Telefonisch contact en spreekuur op 23 juni
Vanwege het coronavirus (COVID-19) kunnen fysieke inloopbijeenkomsten niet plaatsvinden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt daarom de mogelijkheid om op 23 juni tussen 16:00 -21:00 uur uw vragen te beantwoorden tijdens een persoonlijk telefonisch gesprek. Medewerkers van het ministerie van EZK en TenneT beantwoorden uw vragen. U kunt zich tot en met 22 juni aanmelden voor een telefonische afspraak en eventueel uw vragen vooraf doorgeven op telefoonnummer 070 379 89 79 (tijdens kantooruren) of een e-mail sturen naar bureauenergieprojecten@minezk.nl.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.