Nederwiek 2 cNRD ter inzage en participatieplan geactualiseerd

Delen via:   
09 / 09 / 2022

Van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober 2022 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) ter inzage voor het project Net op zee Nederwiek 2. Deze notitie beschrijft de platformlocatie, de kabelroute, de locatie van het converterstation en de milieueffecten daarvan die worden voorgesteld om te onderzoeken in het milieueffectrapport. Dit noemen we de reikwijdte van het onderzoek. Hoe uitgebreid en op welke manier het onderzoek wordt uitgevoerd, noemen we het detailniveau. Iedereen kan op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau reageren door het indienen van een zienswijze binnen de bovengenoemde periode. Ook is het participatieplan geactualiseerd.

Waarom is dit project nodig?

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig, waaronder nieuwe hoogspanningsverbindingen tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moeten ten opzichte van de al geplande windparken extra windparken op zee worden gebouwd. Deze windenergie moet aan land worden gebracht. Eén van de drie aanlandingen vanuit windenergiegebied Nederwiek is voorzien naar de Maasvlakte. In de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) 2030 is onderzocht wat kansrijke opties voor extra aansluitingen zijn. Uit deze verkenning bleek dat een verbinding vanuit Nederwiek 2 naar de Maasvlakte kansrijk is.

Samenhang met andere projecten

Net op zee Nederwiek 2 loopt gedeeltelijk parallel aan onder meer de projecten Net op zee IJmuiden Ver Beta en Net op zee IJmuiden Ver Gamma. De projecten doorlopen aparte procedures. Meer informatie over de projecten vindt u op deze website.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk

Het project raakt de belangen van veel partijen, zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en omwonenden. Het ministerie van EZK en TenneT vinden het daarom belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om ideeën in te brengen, mee te denken en zo bij te dragen aan Net op zee Nederwiek 2. In het geactualiseerde participatieplan leest u hoe we verschillende partijen in deze fase van het project willen betrekken. Het geactualiseerde participatieplan vindt u op de website www.rvo.nl/nederwiek-2.

Informatiebijeenkomst 22 september aanstaande

U bent welkom bij de bijeenkomst die het ministerie van EZK samen met TenneT organiseert. De bijeenkomst vindt plaats bij Futureland aan de Europaweg 902, Havennummer 8360, 3199 LC Maasvlakte Rotterdam. Deze bijeenkomst heeft de vorm van een informatiemarkt met vrije inloop van 16.30 uur tot 18.30 uur. U kunt hier terecht voor informatie over het project en over de procedure. Er zijn medewerkers van initiatiefnemer TenneT en het ministerie van EZK aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.

Meer weten of reageren op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Meer informatie over Nederwiek 2 en alle bijbehorende stukken vindt u op www.rvo.nl/nederwiek-2. Hier leest u ook hoe u een zienswijze kunt indienen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 379 89 79.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.