Participatieplan IJmuiden Ver Gamma geactualiseerd en VKA bekend

Delen via:   
20 / 01 / 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten en stakeholders betrekken bij het project Net op zee IJmuiden Ver Gamma staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt voorafgaand aan elke nieuwe fase van het project geactualiseerd, zodat het zo goed mogelijk aansluit op de komende projectfase.

Stand van zaken: voorkeursalternatief bekend

De afgelopen projectfase stond in het teken van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD). Deze is 17 september 2021 gepubliceerd, waarna het tot en met 28 oktober 2021 voor iedereen mogelijk was met een zienswijze op de cNRD te reageren. Er zijn zes reacties binnengekomen. In de definitieve NRD is de beantwoording van de zienswijzen opgenomen.

De cNRD van Net op zee IJmuiden Ver Gamma bevatte één te onderzoeken tracéoptie: het tracé dat op zee en op land vrijwel volledig parallel ligt aan Net op zee IJmuiden Ver Beta, met een locatie voor het converterstation direct naast dat van Net op zee IJmuiden Ver Beta.

Er zijn tijdens de terinzagelegging van de cNRD geen suggesties gedaan om andere tracéopties te onderzoeken. De definitieve NRD (op 16 december 2021 vastgesteld) bevat daarom één tracéoptie: het tracé uit de cNRD. Omdat er maar één te onderzoeken tracéoptie is, is dit tracé met het vaststellen van de NRD automatisch het voorkeursalternatief (VKA) van Net op zee IJmuiden Ver Gamma geworden. In het milieueffectrapport (MER) zal het VKA nu onderzocht gaan worden op milieueffecten.

Per januari 2022 is het participatieplan geactualiseerd

De nieuwe versie van het participatieplan voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma gaat over participatie in de periode van januari 2022 tot februari 2023. In deze periode stellen we het MER, het projectbesluit en de vergunningaanvragen op.

In het participatieplan leest u wat deze projectfase inhoudt en hoe we de omgeving informeren en betrekken bij deze fase. Ook leest u in het participatieplan waar u meer informatie kunt vinden en met wie u contact kunt opnemen voor informatie over de inhoud van en participatie in het project, of voor informatie over de procedure en de documenten. We sluiten het geactualiseerde participatieplan zoals gebruikelijk af met een verslag over de participatieactiviteiten in de afgelopen fase van het project.

U vindt het geactualiseerde participatieplan op de website van Bureau Energieprojecten.

Meedenken?

We horen graag wat u van het participatieplan vindt. Mocht u opmerkingen, aanvullingen of suggesties bij het plan hebben, neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.