Regionale en lokale overheden brengen hun regioadvies uit

Delen via:   
12 / 10 / 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT hebben voor de aansluiting van het windenergiegebied 'IJmuiden Ver' meerdere kabelroutes naar de Maasvlakte op het vaste land en drie mogelijke locaties voor een converterstation onderzocht. Om een voorkeursroute vast te stellen, heeft EZK de betrokken gemeenten, het waterschap en de provincie om advies gevraagd.

De betrokken overheden zijn tot een unaniem regioadvies gekomen. De regionale overheden adviseren de minister van EZK te kiezen voor het tracé dat:

  • op zee uiteindelijk uitkomt aan de zuidkant van de Maasvlakte (tracéalternatief MVL-2);
  • na het kruisen van de zeewering ten zuiden van de Slufter via de Noordzeeboulevard oostwaarts loopt en vervolgens noordwaarts parallel aan de N15 (tracévariant MVL-2Y);
  • aansluit op de converterstationslocatie Midden van waaruit op het bestaande hoogspanningsnet kan worden aangesloten.

Het regioadvies vormt samen met de Integrale effectenanalyse (IEA) en de reacties daarop, het Milieueffectrapport en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage input voor de minister van EZK. De minister gebruikt deze informatie allemaal in zijn afweging om uit de onderzochte tracés een keuze voor het voorkeursalternatief te maken. Het ministerie van EZK koerst op een keuze van het voorkeursalternatief (definitieve verder uit te werken route) eind november van dit jaar. Op dat moment infomeren we iedereen uiteraard over de keuze en zullen we, afhankelijk van de mogelijkheden, informatiemomenten organiseren waar iedereen vragen kan stellen over het voorkeursalternatief.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.