Start project en participatie Net op zee IJmuiden Ver Gamma

Delen via:   
20 / 04 / 2021

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. TenneT legt onder meer nieuwe hoogspanningsverbindingen aan tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust. Het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van de hoogspanningsverbindingen.

Net op zee IJmuiden Ver Gamma is een nieuw te realiseren hoogspanningsverbinding om windparken op zee op het landelijke net aan te sluiten. Meer specifiek is Net op zee IJmuiden Ver Gamma nodig om windparken in het noordelijke deel van windenergiegebied IJmuiden Ver uiterlijk in 2030 aan te sluiten op het net op land. In 2020 is namelijk gebleken dat met het aansluiten van de reeds geplande windparken de doelstellingen voor 2030 uit het Klimaatakkoord niet worden gehaald. Daarnaast worden de Europese doelstellingen voor CO₂-reductie aangescherpt, waardoor het aan land brengen ('aanlanden') van extra wind op zee nodig is.

Synergie met IJmuiden Ver Beta

Uit een eerste verkenning is gebleken dat een aanlanding vanuit windenergiegebied IJmuiden Ver naar de Maasvlakte het meest kansrijk is om uiterlijk in 2030 extra wind op zee aan te sluiten. Belangrijkste reden hiervoor is dat deze nieuwe verbinding vrijwel volledig parallel kan lopen aan het tracé van Net op zee IJmuiden Ver Beta, zowel op zee als op land.

De procedure voor Net op zee IJmuiden Ver Beta is in 2019 gestart en is daarom al verder in het ruimtelijke besluitvormingsproces. Omdat voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma naar dezelfde gebieden op zee en op land wordt gekeken, werken beide projecten waar mogelijk samen. Dit biedt synergievoordelen, waardoor Net op zee IJmuiden Ver Gamma uiterlijk in 2030 in bedrijf kan worden genomen, 2 gigawatt (2GW) aan duurzame energie naar land transporteert en zodoende bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2030.

Samen met omgevingspartijen

Omwonenden, organisaties, bedrijven, grondeigenaren en overheden hebben een belangrijke rol in het project. EZK en TenneT betrekken omgevingspartijen daarom bij de voorbereidingsfase, onder andere via overleggen en (online) werksessies. In het voornemen en participatievoorstel van IJmuiden Ver Gamma staat beschreven welke omgevingspartijen momenteel in beeld zijn en hoe we deze partijen willen betrekken. EZK en TenneT nodigen iedereen uit om te reageren op het participatievoorstel om zo mee te denken over de plannen voor deze ondergrondse hoogspanningsverbinding van het windenergiegebied op zee naar land. Het participatievoorstel ligt ter inzage tot en met vrijdag 21 mei 2021. Op de website van Bureau Energieprojecten vindt u naast het participatievoorstel ook informatie over de procedure en de besluitvorming.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.