Ter inzage: Ontwerp-inpassingsplan, ontwerpbesluiten en milieueffectrapport

Delen via:   
17 / 12 / 2021

Van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 liggen voor het project Net op zee IJmuiden Ver Beta het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten en het bijbehorende milieueffectrapport ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.

Welke procedure volgen we?

Op de besluitvorming over het project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het kabeltracé binnen gemeentelijk ingedeeld gebied en de locatie van het converterstation worden vastgelegd in een inpassingsplan. Dit plan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar dan op Rijksniveau.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen dit inpassingsplan vast. Daarnaast zijn er vergunningen en ontheffingen voor het project nodig.

In deze procedure liggen de volgende ontwerpbesluiten nu ter inzage

 • Ontwerp-inpassingsplan;
 • Watervergunning voor het kabeltracé op de Noordzee, voor de kruising met het tracé van de zeewering en de beschermingszone van een primaire waterkering;
 • Spoorwegwetvergunning voor drie spoorwegkruisingen op de Maasvlakte;
 • Vergunning Wet natuurbescherming voor de aanleg van het kabeltracé in of nabij de Natura 2000-gebieden Voordelta, Voornes Duin en de Bruine Bank;
 • Ontheffing Wet natuurbescherming voor werkzaamheden in de omgeving van beschermde planten en dieren;
 • Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften. Voor de realisatie van het converterstation op land is een aantal maatwerkvoorschriften opgesteld.

Waar kunt u de stukken bekijken?

Van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 kunt u het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten en het milieueffectrapport inzien:

 • Digitaal op de website van Bureau Energieprojecten.
 • Op papier kunt u de stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen naar telefoonnummer 070 379 89 79 of te mailen naar bureauenergieprojecten@minezk.nl.

U kunt op drie manieren reageren

 • Digitaal via website van Bureau Energieprojecten. Hier kunt u ook de volledige kennisgeving nalezen.
 • Per post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Beta, Postbus 111, 9200 AC Drachten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan stuurt RVO u per brief een ontvangstbevestiging.
 • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer
  070 379 89 79.

We blijven graag in contact én in gesprek met u

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De formele terinzagelegging is daar een onderdeel van, maar we blijven ook graag op andere manieren in contact én in gesprek met u.

De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten en stakeholders betrekken bij het project Net op zee IJmuiden Ver Beta staat beschreven in het participatieplan. In dit plan leest u wat deze projectfase inhoudt en hoe we de omgeving informeren en betrekken bij deze fase. Ook leest u in het participatieplan waar u meer informatie kunt vinden en met wie u contact kunt opnemen voor informatie over de inhoud en participatie van het project, of voor informatie over de procedure en de documenten. We sluiten het geactualiseerde participatieplan zoals gebruikelijk af met een verslag over de participatieactiviteiten in de afgelopen fase van het project.

U vindt het geactualiseerde participatieplan op de website van Bureau Energieprojecten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.