Vergunningsaanvragen Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta ingediend

Delen via:   
07 / 09 / 2021

Op vrijdag 27 augustus jongstleden heeft TenneT alle vergunningsaanvragen, inclusief de milieueffectrapportage (MER), voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en het Net op zee IJmuiden Ver Beta ingediend bij de betrokken bevoegde gezagen. Dit betreft onder meer de aanvragen voor de Waterwetvergunning en de Omgevingsvergunning voor de nog te realiseren netten op zee.

Mijlpaal

"Het indienen van de vergunningsaanvragen is een belangrijke mijlpaal voor beide projecten," aldus Johan Dekkers, projectleider ruimtelijke ordening en vergunningen voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta bij TenneT. Daarnaast is het een evenzo belangrijke stap in het realiseren van windenergie van zee. Dekkers vervolgt: "De netten op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta transporteren elk 2 Gigawatt elektriciteit vanuit het windenergiegebied IJmuiden Ver naar het elektriciteitsnet op de vaste wal."

Het Net op zee IJmuiden Ver Alpha zal via het Veerse Meer aansluiten op het bestaande 380 kV station in Borssele. Het Net op zee IJmuiden Ver Beta landt aan op het zuidelijk deel van de Maasvlakte en sluit aan op het nieuw te realiseren 380 kV station Amaliahaven.

Naast Alpha en Beta ook Gamma

In september wordt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Net op zee IJmuiden Ver Gamma gepubliceerd. Dit project maakt het mogelijk nog eens 2 Gigawatt windenergie aan te sluiten vanuit het windenergiegebied IJmuiden Ver. Het Net op zee IJmuiden Ver Gamma zal – net als Beta – aansluiten op station Amaliahaven op de Maasvlakte. Meer informatie over het Net op zee IJmuiden Ver Gamma vindt u hier.

Teamwork

Het voorbereiden van de vergunningsaanvragen is volgens planning verlopen. Coco Smits, evenals Johan Dekkers projectleider ruimtelijke ordening en vergunningen, maar dan voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha: "Een mooie prestatie van het projectteam, in samenwerking met onze consultants van Arcadis en Pondera."

Vervolg

De ontwerp vergunningen worden naar verwachting eind van dit jaar samen met de ontwerp inpassingsplannen ter inzage gelegd, zodat iedereen daar gedurende zes weken een zienswijze op kan indienen. Dan worden ook informatieavonden georganiseerd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.