Heeft dit project ook te maken met de uitspraak van de Raad van State over de Programma aanpak stikstof (PAS)?

Delen via:   

Voor alle tracéalternatieven en locaties voor het converterstation voor Net op zee IJmuiden Ver Beta is er sprake van een kleine eenmalige stikstofdepositie tijdens de aanleg. Door TenneT wordt gekeken naar de mogelijkheden van mitigatie van de depositie door bronmaatregelen. TenneT laat een Passende Beoordeling met ecologische onderbouwing uitvoeren in MER fase 2 voor het voorkeursalternatief. Hieruit moet blijken of significant negatieve effecten (volledig) uitgesloten kunnen worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.