Welk effect heeft de aanleg van het Net op zee op het dierenleven?

Delen via:   

Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij de aanleg van windparken op zee. Daarom heeft de overheid een toetsingskader gemaakt: het ‘Kader Ecologie en Cumulatie’. Daarin is gekeken naar de effecten van de ontwikkeling van windparken op zee op bruinvissen, vogels en vleermuizen (zowel aanleg windparken, platform en kabels). Dit zijn de soorten waarvoor de grootste effecten worden verwacht.
In MER fase 2 zal dit verder worden uitgewerkt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.