Waar ligt IJmuiden Ver Gamma?

Delen via:   

Het converterstation op zee van IJmuiden Ver Gamma ligt in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75 km voor de Hollandse kust.

Op basis van de Verkenning Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) die in het najaar van 2020 is gestart, is een tracé vanuit het windenergiegebied IJmuiden Ver naar de Maasvlakte het meest kansrijk, omdat dit parallel loopt aan IJmuiden Ver Beta. Hierdoor vallen er synergievoordelen te behalen en wordt de beschikbare ruimte efficiënt gebruikt. Dit tracé willen we daarom in ieder geval nader onderzoeken en uitwerken in een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD beschrijft welke tracéoptie of tracéopties er in de volgende fase van het project worden onderzocht, hoe dit gebeurt en welke aandachtspunten en onderwerpen in het onderzoek worden meegenomen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.