Waar ligt Nederwiek 2?

Delen via:   

Het converterstation op zee van Nederwiek 2 ligt in windenergiegebied Nederwiek (voorheen: windenergiegebied 1). Dit gebied ligt circa 95 kilometer uit de kust ter hoogte van Petten (Noord-Holland) tot en met Vlieland. De exacte locatie van het converterstation op zee zal worden bepaald door een combinatie van technische vereisten en de uitkomsten van diverse onderzoeken op zee.

Voorkeursalternatief Net op zee Nederwiek 2

Het voorkeursalternatief loopt na het verlaten van windenergiegebied Nederwiek zuidwaarts langs het zuidelijke deel van het windenergiegebied Nederwiek. Daarna loopt het kabeltracé, ten noorden van de Bruine Bank, door windenergiegebied IJmuiden Ver. Vervolgens loopt het in zuidelijke richting door waar het iets ten noorden van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) de tracés van de Netten op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma opzoekt om vervolgens parallel daaraan naar de Maasvlakte te lopen. Direct na de aanlanding en de kruising van de duinen bevindt zich de locatie voor het converterstation. Vanaf het converterstation loopt het ondergrondse kabeltracé middendoor over de Maasvlakte naar het nieuw te realiseren hoogspanningsstation Amaliahaven. Hier vindt de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet plaats.

De onderstaande kaart toont het kabeltracé en de locatie van het converterstation op land.

Samenhang met andere projecten

Net op zee Nederwiek 2 loopt gedeeltelijk parallel aan onder meer de projecten Net op zee IJmuiden Ver Beta en Net op zee IJmuiden Ver Gamma. De projecten doorlopen aparte procedures. Meer informatie over de projecten vindt u op deze website.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.