Waar ligt Nederwiek 2?

Delen via:   

Het converterstation op zee van Nederwiek 2 ligt in windenergiegebied Nederwiek (voorheen: windenergiegebied 1). Dit gebied ligt circa 95 kilometer uit de kust ter hoogte van Petten (Noord-Holland) tot en met Vlieland.

Drie tracéopties

De locatie van het converterstation op zee (platform) zal worden bepaald door een combinatie van technische vereisten en de uitkomsten van diverse onderzoeken op zee. Voor de route van de kabels op zee zijn uit de VAWOZ drie tracéopties in beeld, die alle drie schetsmatig in bovenstaande figuur te zien zijn. Deze drie tracéopties worden de komende maanden verder verkend, zodat we op hoofdlijnen inzicht krijgen in de effecten op verschillende thema’s en omgevingsbelangen. Op basis van die informatie kunnen we bepalen welke tracéoptie(s) we opnemen in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD). De cNRD beschrijft welk tracé-alternatief of welke tracé-alternatieven in de volgende fase van het project worden verkend, hoe dit gebeurt en welke aandachtspunten en onderwerpen in het onderzoek worden meegenomen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.