Wat is een Net op zee?

Delen via:   

Onderdelen van een net op zee

De netten op zee van de projecten IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 2 bestaan uit:

  • Een converterstation op zee: Hier worden alle individuele windturbines op aangesloten en wordt het spanningsniveau (AC) getransformeerd naar 525 kV DC.
  • Een 525 kV gelijkstroomkabelverbinding (DC) van het converterstation op zee naar het converterstation op land.
  • Realisatie van eenn converterstation op land waar de 525 kV gelijkstroom wordt omgezet in 380 kV wisselstroom.
  • Een ondergrondse verbinding van het converterstation op land naar een hoogspanningsstation op de Maasvlakte, waar de stroom op het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten.

Net op zee IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart 2030 gebouwd met een vermogen van circa 6 Gigawatt (GW). De windparken produceren elektriciteit, die naar land moet worden getransporteerd. Hiervoor zijn drie verbindingen van elk 2 GW nodig. Dit zijn de Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma. De Netten op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma komen op de Maasvlakte aan land (we noemen dit 'aanlanden') en worden daar via het nieuw te bouwen hoogspanningsstation Amaliahaven aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Net op zee IJmuiden Ver Alpha landt aan in het Sloegebied in Zeeland.

Net op zee Nederwiek 2

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek (voorheen: windenergiegebied 1) in de Noordzee naar de Maasvlakte. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied naar land te kunnen transporteren.

Windenergiegebied Nederwiek ligt circa 95 kilometer uit de kust ter hoogte van Petten (Noord-Holland) tot en met Vlieland. Het is een groot windenergiegebied, waarin naar verwachting drie windparken van 2 gigawatt (GW) worden gebouwd. Om deze windparken aan te sluiten op het hoogspanningsnet, is per windpark een ondergrondse hoogspanningsverbinding naar land nodig. Een van deze verbindingen is het Net op zee Nederwiek 2. 

De ondergrondse hoogspanningsverbinding loopt vanaf het platform op zee door de Noordzee en komt vervolgens aan land bij een nog te bouwen converterstation op de Maasvlakte. Het converterstation op land zet de gelijkstroom om in wisselstroom (AC). Vanaf het converterstation op land wordt deze wisselstroom via een ondergrondse verbinding aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet via het nieuw te realiseren 380 kV-hoogspanningsstation Amaliahaven.

Samenhang en samenwerking

Zowel op zee als op land is er samenhang tussen de bovengenoemde projecten:

  • De tracés van Net op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma lopen vrijwel volledig parallel en sluiten beide aan op de Maasvlakte.
  • Net op zee Nederwiek 2 sluit eveneens aan op de Maasvlakte en kent ook over lange afstanden op zee parallelloop. Op de Maasvlakte volgt het een andere route dan de Netten op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma.
  • Amaliahaven is het nieuw te realiseren hoogspanningsstation op de Maasvlakte, waarop Netten op zee IJmuiden Ver Beta, Gamma en Nederwiek 2 worden aangesloten. Dit station vormt daarmee de verbinding met het landelijke hoogspanningsnet.

Omdat deze projecten zich grotendeels in dezelfde omgeving afspelen, is er grote overlap in stakeholders en omgevingsbelangen. TenneT zorgt daarom voor een zo goed mogelijke onderlinge afstemming en streeft naar een efficiënte samenwerking met de betrokken omgevingspartijen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.