Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen

Delen via:   

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. TenneT legt onder meer nieuwe hoogspanningsverbindingen aan tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust. Net op zee Nederwiek 3 is een van die hoogspanningsverbindingen windparken op zee op het landelijke net aan te sluiten.

Klimaatdoelstellingen

In 2050 moet Nederland volledig overgestapt zijn op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie op zee. De uitstoot van broeikasgassen moet dan met 95% afgenomen zijn vergeleken met 1990. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord.

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen zijn extra windparken op zee nodig. De windenergie die deze windparken opwekken moet aan land worden gebracht; dit noemen we ‘aanlanden’. In de ‘Verkenning aanlanding wind op zee 2030’ (VAWOZ 2030) is  gekeken naar mogelijke verbindingen tussen nieuwe windenergieparken op zee en aanlandlocaties op land. Begin 2022 zijn drie nieuwe gebieden aangewezen voor windparken op zee en twee al eerder aangewezen gebieden zijn bevestigd. Samen zijn ze goed voor 10,7 GW aan extra windenergie, bovenop de bestaande ’Routekaart wind op zee 2030’ Met deze vijf gebieden wordt de totale geplande capaciteit voor energie van wind op zee verdubbeld tot ongeveer 21 gigawatt in 2030. Daarmee wordt windenergie op zee de grootste bron van elektriciteit voor Nederland. Nederwiek is één van de nieuwe windenergiegebieden.

In het programma ‘Verbindingen aanlanding wind op zee 2031-2040’ (VAWOZ 2031-2040) worden de mogelijkheden in kaart gebracht voor het aan land brengen van nog meer windenergie op zee.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.