Welke invloed heb ik?

Delen via:   

Met de aanleg van de verbindingen tussen de windparken op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid. Deze worden zorgvuldig afgewogen bij de keuze voor een definitief tracé. Naast de informele mogelijkheden om uw stem te laten horen via informatiebijeenkomsten, via uw vraag of reactie of via een gesprek met TenneT, zijn er ook formele inspraakmogelijkheden. Op de website van de RVO vindt u u hier informatie over. Hier vindt u ook alle officiële documenten van het project, zoals onderzoeksrapporten en aangevraagde vergunningen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT hebben een filmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe het proces rond de keuze voor een kabeltracé verloopt en hoe u kunt inspreken.

Meedenken over de plannen

De toekomstige kabelverbinding, het platform op zee en het converterstation op land hebben impact op de omgeving. Zowel tijdens de aanleg als in de eindsituatie. Daarom is het belangrijk om zorgvuldige afwegingen te maken en omgevingsbelangen te betrekken in de keuzes die gemaakt worden.

EZK en TenneT vinden vroegtijdige participatie met betrokken partijen bij het project daarom van groot belang. Uit onze ervaring blijkt dat intensieve samenwerking met de omgeving tot betere projecten leidt met meer draagvlak. Hoe we hier invulling aan willen geven kunt u lezen in het ‘Voornemen en participatievoorstel’ van het project Net op Zee Nederwiek 3. Hierin staat hoe u betrokken wordt of hoe u contact met ons kunt opnemen als u wilt meedenken en nog niet benaderd bent. U kunt lezen over de verschillende fasen en keuzemomenten van het project.

Het participatieplan wordt bij elke processtap geactualiseerd. Zo blijft participatie aansluiten bij de behoeften en wensen van de stakeholders en bij de fase van het project. Het meest actuele participatieplan vindt u <hier>.

Op dit moment wordt gewerkt aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat welke tracéalternatieven en welke locaties voor het converterstation verder onderzocht gaan worden, hoe dit gebeurt en welke aandachtspunten in het onderzoek meegenomen worden.

Rijkscoördinatieregeling

Op de netaansluitingen van de windparken op zee is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. De regeling is bedoeld om bij projecten van nationaal belang de procedure te versnellen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of van de mogelijkheden voor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen om hierover hun mening te kunnen geven en in te spreken. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt de besluiten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen. TenneT heeft een adviserende rol. Kijk voor meer informatie op de website [link] van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Inspraak mogelijk

Voor dit project wordt de projectprocedure van de Omgevingswet gevolgd. Deze wet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking.

De minister voor Klimaat & Energie (valt onder EZK) en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (valt onder BZK) leggen het beoogde kabeltracé van Nederwiek 3 vast in een projectbesluit. Hierin wordt uitgelegd waar de netverbinding komt te liggen en waarom voor dat tracé gekozen is. De aanvragen voor de vergunningen en ontheffingen worden ook gezamenlijk voorbereid.

Het projectbesluit wordt eerst als een ontwerpbesluit gepubliceerd, tegelijk met de benodigde ontwerpvergunningen. Voor Nederwiek 3 vindt dit naar verwachting voor de zomer van 2025 plaats.

Op het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpvergunningen is inspraak mogelijk. Op basis van de ingediende inspraakreacties (zienswijzen) beoordelen de verantwoordelijke ministeries of het plan wordt aangepast. Daarna wordt het definitieve besluit gepubliceerd. Hier kan beroep op ingediend worden. De Raad van State doet uitspraak of beroepen gegrond zijn.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.