Wie doet wat?

Delen via:   

Bij de aanleg van de verbindingen met de windparken op zee zijn veel verschillende partijen betrokken, elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Hoofdrolspelers

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beslissen waar de windparken worden aangelegd en via welke route ze worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Zij bereiden samen het projectbesluit voor het project en de benodigde vergunningaanvragen en ontheffingen voor. TenneT heeft hierbij een adviserende rol.

TenneT realiseert de hoogspanningsverbinding tussen het windpark en het landelijk hoogspanningsnet en beheert deze ook.

Overleg met betrokkenen

De 'Net op zee'-projecten worden gerealiseerd in nauw overleg met een groot aantal partijen, zoals betrokken ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, natuur- en milieuorganisaties, eigenaren van kabels en leidingen, grondeigenaren en omwonenden. Alle partijen brengen hun kennis en expertise in en denken kritisch mee. Op deze manier kan TenneT een tracé uitwerken dat voor zoveel mogelijk partijen zo gunstig mogelijk uitpakt. Als u een vraag of een opmerking heeft, kunt u hiermee bij TenneT terecht.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.