Nieuwe 2 gigawatt-verbinding Net op zee Nederwiek 3; uw mening telt!

Delen via:   
29 / 09 / 2022

Nieuw project van start

De energietransitie in volle gang en de aanleg van de netten op zee komt door de realisatie van nieuwe windmolenparken in een stroomversnelling. Dit is nodig om de aangescherpte klimaatdoelstellingen van het kabinet te halen. Deze nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt gerealiseerd vanuit het toekomstige windenergiegebied Nederwiek 3 op de Noordzee naar Geertruidenberg of Moerdijk. Deze Net op zee Nederwiek 3 verbinding is nodig om de 2 gigawatt (GW) duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt, vanuit dit windenergiegebied naar land te kunnen transporteren. Van vrijdag 30 september tot en met donderdag 10 november 2022 liggen het voornemen en participatievoorstel voor dit nieuwe project ter inzage. We nodigen u van harte uit om te reageren.

Wat houdt het project in?

Om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt, naar land te transporteren is een verbinding nodig. Het project bestaat uit een platform op zee, een ondergrondse kabel door de Noordzee, een ondergrondse kabelroute over land, een nieuw converterstation op land en de verbinding van het converterstation met het landelijke hoogspanningsnet naar een hoogspanningsstation in Geertruidenberg of Moerdijk (figuur 1). In figuur 2 ziet u de denkrichtingen die op dit moment in beeld zijn. Meer informatie vindt u in het Voornemen & participatievoorstel.

Figuur 1: Binnen de blauwe stippellijn: schematische weergave van het project Net op zee Nederwiek 3
Figuur 2: Overzichtskaart Net op zee Nederwiek 3

Waarom is dit project nodig?

Nederland stapt over op groene energie. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen worden extra windparken op zee gebouwd. De windenergie die deze windparken opwekken moet aan land worden gebracht; dit noemen we ook wel ‘aanlanden’. Uit de studie ‘Verkenning aanlanding wind op zee 2030’ (VAWOZ 2030) is gebleken dat een verbinding van 2 GW vanuit windenergiegebied Nederwiek 3 naar Geertruidenberg of Moerdijk kansrijk is.

Wie doet wat?

Omdat de hoogspanningsverbindingen voor windparken op zee projecten van nationaal belang zijn, valt dit project onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit betekent dat het ministerie van EZK de besluitvorming coördineert en samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bepaalt waar de verbinding komt.

TenneT is als netbeheerder op zee en op land verantwoordelijk voor het aansluiten van windparken op zee op het hoogspanningsnet op land.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk

Waar kunt u precies op reageren?

U kunt zowel op het voornemen als op het participatievoorstel een reactie indienen.

In het voornemen & participatievoorstel worden het project en de procedure toegelicht.  Daarin leest u ook hoe we de omgeving willen betrekken bij het project. Het project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties. Het ministerie van EZK en TenneT vinden het daarom belangrijk dat al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken bij het project. We willen de omgeving ook de gelegenheid geven om vragen te stellen over het project. Dat doen we onder meer tijdens informatiebijeenkomsten die op een later moment worden georganiseerd. Ook kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen.

Waar kunt u het voornemen en participatievoorstel bekijken en hoe kunt u reageren?

U kunt van vrijdag 30 september tot en met donderdag 10 november reageren op het voornemen en het participatievoorstel. In deze periode kunt u deze documenten bekijken op www.rvo.nl/nederwiek-3. Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken bij het ministerie van EZK en op het gemeentehuis van de gemeenten Geertruidenberg, Moerdijk, Hellevoetsluis en Goeree-Overflakkee.

U kunt op drie manieren reageren:

  • Digitaal: via www.rvo.nl/nederwiek-3
  • Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79 van RVO.
  • Per post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Net op zee Nederwiek 3, Postbus 111, 9200 AC Drachten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan sturen wij u per brief een ontvangstbevestiging.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie op het voornemen wordt betrokken bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD). In de cNRD staat welke locatie- of tracé-alternatieven in de volgende fase van het project worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. In de komende maanden heeft u ook de mogelijkheid om hierover mee te denken en input te leveren. De cNRD zal naar verwachting in april 2023 ter inzage liggen. Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.