Wat is een voorkeursalternatief?

Delen via:   

Het voorkeursalternatief (VKA) is het beoogde kabeltracé voor de netaansluiting van Net op zee Nederwiek 3. Dit wordt uit verschillende tracéalternatieven gekozen door de minister van Economische Zaken en Klimaat in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De minister maakte zijn keuze voor het VKA op basis van:

  • De integrale effectenanalyse, met als bijlage MER-fase 1;
  • Reacties vanuit de omgeving en van Rijkswaterstaat die hierop zijn ingediend;
  • De adviezen van de regionale overheden; en
  • Het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Naar verwachting zal de minister rond mei 2024 het voorkeursalternatief voor het Net op zee Nederwiek 3 kiezen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.