Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen

Delen via:   

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. TenneT legt onder meer nieuwe hoogspanningsverbindingen aan tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bepaalt waar de hoogspanningsverbindingen komen en waar het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land. Net op zee IJmuiden Ver Alpha is een van die hoogspanningsverbindingen om windparken op zee op het landelijke net aan te sluiten.


Klimaatdoelstellingen

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen moeten extra windparken op zee worden gebouwd. De windenergie die deze windparken opwekken moet aan land worden gebracht; dit noemen we ook wel ‘aanlanden’. In de Verkenning aanlanding wind op zee 2030 (VAWOZ 2030) is onderzocht wat kansrijke opties voor extra aansluitingen zijn. Hieruit bleek dat een extra verbinding van 2 GW naar het Sloegebied in de gemeente Borsele kansrijk is. Deze verbinding zal vanaf windenergiegebied 1 via de Noordzee, het Veerse Meer en polders zoveel mogelijk parallel aan het Net op zee IJmuiden Ver Alpha komen te liggen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.