Welke invloed heb ik?

Delen via:   

Met de aanleg van de verbindingen tussen de windparken op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid die zorgvuldig worden afgewogen. Naast de informele mogelijkheden om uw stem te laten horen via informatiebijeenkomsten, via uw vraag of reactie of via een gesprek met TenneT, zijn er ook formele inspraakmogelijkheden. Op de website van de RVO vindt u informatie over inspraak en alle officiële documenten van het project. Het ministerie van Economische Zaken (EZK) en TenneT hebben een uitleganimatie gemaakt waarin wordt omschreven hoe het proces naar de keuze voor een kabeltrace verloopt en welke inspraakmogelijkheden er zijn.

Meedenken over de plannen
Het ministerie van Economische Zaken (EZK) en TenneT vinden vroegtijdige participatie met belanghebbenden (stakeholders) bij het project belangrijk. Niet alleen omdat de nieuwe Omgevingswet dat straks van ons vraagt, maar vooral omdat we bij andere projecten hebben ervaren, dat intensieve samenwerking met de omgeving tot beter gedragen projecten leidt. Onder meer omdat de ruimtelijke inpassing van het project die beter aansluit op de omgeving en doordat belanghebbenden meedenken en gebiedskennis en ideeën aandragen. Daarnaast neemt door samenwerking begrip voor elkaars belangen en standpunten toe. Soms kunnen ook andere initiatieven of ontwikkelingen met het project worden gecombineerd ("meekoppelkansen") of levert uw betrokkenheid u nieuwe contacten of kennis op die u elders wellicht kunt gebruiken.

Om goede afwegingen te kunnen maken, is het belangrijk dat we weten waar we rekening mee moeten houden. Door al vroeg in het project contact met belanghebbenden te leggen, voorkomen we bovendien dat belanghebbenden in de omgeving pas op een laat moment van het project horen en er door verrast worden.

De toekomstige hoogspanningsverbinding tussen het windpark IJmuiden Ver op zee en het hoogspanningsnet op land als ook het bijbehorende converterstation op zee en het converterstation op land hebben impact op de omgeving. Zowel tijdens de aanleg als in de eindsituatie. Daarom is het belangrijk om zorgvuldige afwegingen te maken bij het bepalen van de locatie voor het converterstation op zee, het converterstation op land en de ligging van de ondergrondse hoogspanningskabels.

U leest hier meer over in het Voornemen en het Participatieplan van IJmuiden Ver Alpha. Hierin staat ook hoe u betrokken wordt of hoe u contact met ons kunt opnemen als u wil meedenken en nog niet benaderd bent.

Dit eerste Participatieplan geeft richting aan de participatie rondom de totstandkoming van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Na vaststelling van de NRD is duidelijk welke tracéopties verder worden onderzocht en welke niet (bijvoorbeeld door omgevingsaspecten, geld of technische haalbaarheid). Dat betekent dat we op dat moment (en ook bij andere mijlpalen) bekijken, wat het verloop van het project betekent voor het participatietraject: welke ervaringen hebben we opgedaan tijdens de participatie, komen er nieuwe stakeholders en issues in beeld, welke informatie willen we ophalen en delen, waar kunnen stakeholders aan bijdragen et cetera.

We actualiseren daarom het participatieplan minstens eens per processtap. Zo zorgen we ervoor dat het participatieplan blijft aansluiten bij de behoeften van stakeholders en bij de fase waarin het project op dat moment verkeert. We zullen nieuwe versies van het participatieplan op deze website plaatsen, zodat u weet wat erin staat en er desgewenst op kunt reageren.

Rijkscoördinatieregeling
Op de netaansluitingen van de windparken op zee is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. De regeling is bedoeld om bij projecten van nationaal belang sneller besluiten te kunnen nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of van inspraakmogelijkheden voor burgers. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt de besluiten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen. TenneT heeft een adviserende rol. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Inspraak
De ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties leggen het beoogde kabeltracé van IJmuiden Ver Alpha vast in een inpassingsplan en een watervergunning. Hierin wordt uitgelegd waar de netverbinding komt te liggen en waarom voor dit tracé gekozen is. Het inpassingsplan wordt eerst als een ontwerpplan gepubliceerd, gelijktijdig met de benodigde ontwerpvergunningen. Voor IJmuiden Ver Alpha vindt dit naar verwachting eind 2021 plaats. Op het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpvergunningen is inspraak mogelijk. Op basis van de ingediende inspraakreacties (zienswijzen) beoordelen de verantwoordelijk ministeries of het plan wordt aangepast. Daarna wordt het inpassingsplan met een reactie op de zienswijzen als definitief plan gepubliceerd. Indieners die het niet eens zijn met de verwerking van hun zienswijze kunnen beroep indienen. De Raad van State doet uitspraak of beroepen gegrond zijn.

De kabelverbinding op land komt volledig ondergronds en gaat via een nog te bouwen converterstation naar een hoogspanningsstation. Vanaf daar gaat de windenergie naar de stroomgebruiker in het land.

Het net op zee IJmuiden Ver Alpha is de totale netverbinding vanaf windpark IJmuiden Ver Alpha tot aan het converterstation bij Borssele (via de Westerschelde of via het Veerse Meer) of bij Geertruidenberg (via het Haringvliet). Vanaf daar gaat de stroom naar een van de drie hoogspanningsstations.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.