Welke invloed heb ik?

Delen via:   

Met de aanleg van de verbindingen tussen de windparken op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid die zorgvuldig worden afgewogen. Naast de informele mogelijkheden om uw stem te laten horen via informatiebijeenkomsten, via het stellen van vragen, via het achterlaten van een reactie op de Projectatlas of via een gesprek met TenneT, zijn er ook formele inspraakmogelijkheden. Op de website van de RVO vindt u informatie over inspraak en alle officiële documenten van de projecten. Het ministerie van Economische Zaken (EZK) en TenneT hebben een uitleganimatie gemaakt waarin wordt omschreven hoe het proces naar de keuze voor een kabeltracé verloopt en welke inspraakmogelijkheden er zijn.

Meedenken over de plannen

Het ministerie van Economische Zaken (EZK) en TenneT vinden vroegtijdige participatie met stakeholders belangrijk. We hebben bij andere projecten  ervaren, dat intensieve samenwerking met de omgeving leidt tot beter gedragen projecten. Onder meer omdat de ruimtelijke inpassing van het project dan beter aansluit op de omgeving doordat belanghebbenden meedenken en gebiedskennis en ideeën aandragen. Daarnaast neemt door samenwerking begrip voor elkaars belangen en standpunten toe. Soms kunnen ook andere initiatieven of ontwikkelingen met het project worden gecombineerd ("meekoppelkansen").

Om goede afwegingen te kunnen maken, is het belangrijk dat we weten waar we rekening mee moeten houden. Door al vroeg in het project contact met stakeholders te leggen, voorkomen we bovendien dat stakeholders in de omgeving pas op een laat moment van het project horen en er door verrast worden.De toekomstige hoogspanningsverbindingen tussen de windparken op zee en het hoogspanningsnet op land als ook het bijbehorendeplatform op zee en het converterstation op land hebben impact op de omgeving. Zowel tijdens de aanleg als in de eindsituatie. Daarom is het belangrijk om zorgvuldige afwegingen te maken bij het bepalen van de locatie voor het platform op zee, het converterstation op land en de ligging van de ondergrondse hoogspanningskabels.

In de participatieplannen van Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 leest u hoe TenneT de omgeving betrekt en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Per fase van het project worden  de participatieplannen geactualiseerd. Zo zorgen we ervoor dat het participatieplan blijft aansluiten bij de behoeften van stakeholders en bij de fase waarin het project op dat moment verkeert.

Rijkscoördinatieregeling

Op de netaansluitingen van de windparken op zee is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. De regeling is bedoeld om bij projecten van nationaal belang sneller besluiten te kunnen nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of van inspraakmogelijkheden voor burgers. De minister van Klimaat neemt de besluiten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen. TenneT heeft een adviserende rol.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.