Bekijk nu het voorbereidingsbesluit inpassingsplan

Delen via:   
30 / 04 / 2021

De minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereiden momenteel een inpassingsplan voor. In dit plan wordt het tracé van het Net op zee IJmuiden Ver Alpha in gemeentelijk ingedeeld gebied vastgelegd en wordt aangegeven waarom voor dit tracé is gekozen. Het totale tracé bestaat uit een ondergrondse kabelverbinding vanaf een platform in het windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee via een nog te bouwen converterstation op land tot het bestaande hoogspanningsstation in Borssele.

Vastleggen van de bestemming van de grond

In een inpassingsplan legt het Rijk de bestemming van de grond vast, evenals de regels voor het gebruik van deze grond. Het inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar dan op Rijksniveau. Ter voorbereiding hierop hebben de ministers voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha  een voorbereidingsbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit betreft een tijdelijke reservering van de ruimte die wordt opgevolgd door het inpassingsplan.

Wat staat er in het voorbereidingsbesluit?

In het voorbereidingsbesluit staat op hoofdlijnen het voorgenomen plangebied van het nog vast te stellen inpassingsplan. Als gemeenten een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor het uitvoeren van overige werken en werkzaamheden in dit gebied, dan moet rekening worden gehouden met dit voorbereidingsbesluit. Dat kan betekenen dat de aanvraag voor de vergunning wordt aangehouden.

Om te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha zijn bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen bijvoorbeeld niet toegestaan, tenzij daar een specifieke omgevingsvergunning voor wordt verleend. Het gebied waarvoor deze beperking geldt, is aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit.

Waar kunt u de stukken bekijken?

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 29 april en is vanaf 30 april tot en met 10 juni aanstaande te bekijken:

  • Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.rvo.nl/net­op­zee­ijmuiden­ver­alpha.
  • Op papier kunt u het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende kaart tijdens reguliere openingstijden bekijken op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Hiervoor kunt u een afspraak maken via Bureau Energieprojecten, telefoon 070 379 89 79. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Neem contact op met het Bureau Energieprojecten als u de documenten niet digitaal kunt lezen en niet naar het ministerie kunt komen. Dan wordt in overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

Geen bezwaar of beroep mogelijk

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.