Commissie m.e.r. brengt advies uit over te onderzoeken milieueffecten

Delen via:   
21 / 03 / 2022

Goed leesbaar milieueffectrapport

Net op zee verbinding IJmuiden Ver Alpha wordt vanaf 2029 in bedrijf genomen. Met ondergrondse kabels en via een converterstation wordt de aansluiting van het windenergiegebied op zee met het hoogspanningsnet op de vaste wal gerealiseerd. Voor de aanleg wordt een inpassingsplan opgesteld en zijn vergunningen nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat een besluit hierover neemt, werden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft dit milieueffectrapport getoetst en advies over het rapport uitgebracht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De Commissie maakte het advies op 16 maart bekend. De Commissie concludeert dat er een goed leesbaar milieueffectrapport ligt, waarin de meeste milieueffecten volledig zijn beschreven.

Natuur en archeologie nog aandachtspunten

Voor de aanleg van de kabelroute naar Borssele is meer informatie nodig over de gevolgen voor natuur en archeologie. Dat zegt de Commissie haar advies. In het rapport ontbreekt op enkele punten nog informatie over natuur en archeologie. Voor het natuurgebied Manteling en Walcheren is nog informatie nodig over maatregelen om de extra stikstof tijdens de aanleg zo veel mogelijk te voorkomen. Ook is nog onduidelijk hoe eventuele schade aan het natuurnetwerk Zeeland wordt gecompenseerd. Er is nog geen compleet overzicht van de archeologische resten in de zeebodem en op land. Ook is nog onduidelijk of het mogelijk is om waardevolle scheeps- en vliegtuigwrakken en resten van het verdronken dorp Tewijk op de oorspronkelijke plaats te behouden. Daarnaast moet duidelijk worden hoe de archeologische belangen worden geborgen in de toekomst. De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te vullen met deze informatie en daarna pas een besluit te nemen over het inpassingsplan en de vergunningen voor de kabelroute. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.