Eén mogelijk alternatief - Rilland - niet verder onderzoeken

Delen via:   
05 / 07 / 2019

Voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha komt vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver een verbinding naar het vasteland in Zeeland of Noord-Brabant. In samenwerking met de omgeving zijn de mogelijke tracéalternatieven voor de ondergrondse kabels en de locatie van het converterstation nader bekeken. Er waren onder meer werksessies met overheden en maatschappelijke organisaties en informatieavonden voor belangstellenden. Het bleek dat het alternatief naar Rilland door de Oosterschelde nu al minder kansrijk lijkt. Daarom adviseren de betrokken bestuurders de Minister van Economische Zaken en Klimaat dit alternatief niet verder te onderzoeken.

Op dinsdag 2 juli 2019 vond een bestuurlijk overleg met de regionale overheden plaats over het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha: de meest zuidelijke ondergrondse hoogspanningsverbinding van het windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee naar het vasteland. Op de agenda stond de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD). Hierin staat welke alternatieven verder worden onderzocht in een Milieueffectrapport (MER) en Integrale Effecten Analyse (IEA). De cNRD zal na de zomer ter inzage liggen. Hierop kan iedereen reageren en de Commissie voor de milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd. Eind 2019 is er weer een bestuurlijk overleg en daarna stelt de Minister van Economische Zaken en Klimaat de NRD definitief vast. 

De afgelopen maanden is veel informatie verzameld in de omgeving over de mogelijke alternatieven: naar Borssele door de Westerschelde, naar Borssele door het Veerse Meer, naar Rilland door de Oosterschelde en naar Geertruidenberg door het Haringvliet / Hollandsch Diep. Er is een inschatting gemaakt in hoeverre de verschillende alternatieven kansrijk zijn. Het bleek dat het alternatief naar Rilland via de Oosterschelde door verwachte effecten op o.a. natuur, archeologie en visserij nu al minder kansrijk is. Ook is de technische uitvoering complex en bevindt de locatie voor een converterstation zich in een open landschap nabij woningen. Daarom adviseren de betrokken bestuurders de Minister van Economische Zaken en Klimaat dit alternatief niet verder te onderzoeken in het MER en de IEA.

Projectleider van het ministerie van EZK Sanne van Santen: “Goed om te zien dat de omgeving zo betrokken is bij dit project. Ik ben blij met deze duidelijke uitkomst van het bestuurlijk overleg.”

Figuur: Grafische weergave van het advies van de bestuurders: mogelijke alternatieven voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha die nader onderzocht moeten worden in het MER (groene lijnen) en het niet verder te onderzoeken alternatief naar Rilland (rode lijn).

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.