Hoe kan schone energie uit IJmuiden Ver het best bij gebruikers komen?

Delen via:   
20 / 12 / 2019

Windenergie van zee naar Geertruidenberg of Borssele

Windenergiegebied IJmuiden Ver ligt 75 kilometer uit de kust. Huishoudens en bedrijven op het vasteland moeten kunnen profiteren van de elektriciteit uit dit gebied. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt daarom samen met TenneT wat de beste locaties en routes zijn om deze elektriciteit bij die gebruikers te krijgen. Welke opties bekijken zij nu? Wat betekenen ze voor u? En hoe kunt u meedenken?

Wind en zee zijn heel belangrijk voor de overstap van fossiele naar schone energie. In 2030 komt 40 procent van onze huidige elektriciteitsbehoefte van windturbines op zee. Deze staan onder andere in windenergiegebieden als IJmuiden Ver. Om de schone elektriciteit uit dit windenergiegebied naar het vasteland te krijgen, zijn ondergrondse elektriciteitskabels nodig; eerst door zee en vervolgens onder de grond naar een ‘converterstation’. Zo’n station zet de gelijkstroom om naar de wisselstroom die huishoudens en bedrijven gebruiken. De wisselstroom loopt vanuit het converterstation naar een hoogspanningsstation. Vanuit daar gaat de stroom het hoogspanningsnet op, naar gebruikers.

Mogelijke locaties en routes

Er moet nog een converterstation op land gebouwd worden. De vraag is waar. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kijkt nu samen met TenneT naar mogelijke locaties in Geertruidenberg en Borssele, in beide gevallen bij een bestaand hoogspanningsstation. De verbinding naar Geertruidenberg zou dan vanaf de Noordzee via het Haringvliet, Hollands Diep en de Amer lopen. De verbinding naar Borssele door de Westerschelde óf door het Veerse Meer. Dit project heeft een naam: Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Netbeheerder TenneT zal de verbinding aanleggen en de Rijksoverheid besluit wat de uiteindelijke route en locatie wordt.

Uw kans om mee te praten

Het ministerie en TenneT betrekken inwoners als u bij de besluitvorming over de beste locatie voor en beste route naar een converterstation. Vaak doet ze dit via persoonlijk contact, maar ook via werksessies en informatieavonden. Die zijn er afgelopen jaar volop geweest. En ook de komende tijd kunt u op diverse momenten meedenken, inhoudelijke kennis met ons delen en reageren op de beschikbare informatie. Er zijn ook formele momenten waarop u een zienswijze of beroep kunt indienen. Het ministerie organiseert regelmatig overleg met ambtenaren en bestuurders van betrokken provincies, waterschappen en gemeenten.

Start van milieuonderzoeken

Een essentieel onderdeel van de zoektocht naar de beste locatie en route is een serie onderzoeken naar de milieueffecten die elke keuze zou kunnen hebben. Het plan van aanpak voor deze onderzoeken heet de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De Rijksoverheid bracht eerst een concept-NRD uit. Iedereen kon deze inzien, erop reageren en een formele zienswijze indienen. Inwoners, overheden, ondernemers en andere betrokkenen gaven veel input. De definitieve NRD (te vinden op de website van Bureau Energieprojecten) kreeg positief advies van het bestuurlijk overleg, waarna de minister van Economische Zaken en Klimaat er groen licht voor gaf. Daardoor kunnen de onderzoeken naar de mogelijke milieueffecten nu beginnen.

Uw betrokkenheid

De milieuonderzoeken vereisen eerst veel werk achter de schermen. Maar het is wel de bedoeling u er ook weer op tijd en intensief bij te betrekken. Daarom zijn er voor de zomer van 2020 opnieuw werksessies en inloopmomenten over de eerste onderzoekresultaten en is een kritische blik van harte welkom. Zijn alle effecten genoemd? Is er niets vergeten? Zodra de onderzoeksdocumenten klaar zijn, komen ze online te staan. In de huis- aan- huis bladen leest u wanneer en op welke momenten u kunt reageren. Welke milieueffecten moet de minister in elk geval meenemen in zijn uiteindelijke keuze? Zo is de inbreng van de omgeving van groot belang voor de uiteindelijke besluiten over dit project. 

Informatie, vragen of suggesties?

  • Bent u nog niet betrokken bij het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha en wilt u dat in het vervolg wel? Wil u kennis met ons delen over de omgeving van bovengenoemde locaties en routes? En/of wilt u op de hoogte blijven van het project? Dat kan via de websites www.netopzee.eu en www.bureau-energieprojecten.nl/hoogspanning.
  • Wilt u regelmatig een update over Net op zee IJmuiden Ver Alpha? Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief van dit project. Dat kan via www.netopzee.eu.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.