Kabels aanleggen op andermans grond

Delen via:   
25 / 11 / 2020

Nu bekend is waar het tracé voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha gaat lopen, weten we ook waar de kabels op land straks komen te liggen. Het kan zijn dat deze kabels in de buurt of op grond van landeigenaren en/of pachters worden aangelegd. Deze mensen en bedrijven ontvangen de komende weken hierover bericht van ons.

Toestemming diverse onderzoeken

Voor de verdere uitwerking van het technisch ontwerp en ter voorbereiding op de vergunningaanvragen zijn er aanvullende onderzoeken nodig zoals bijvoorbeeld onderzoek naar de samenstelling en opbouw van de bodem en grondwaterstanden. Wanneer dit onderzoek op andermans grond plaats moet vinden, nemen onze rentmeesters contact op met de desbetreffende landeigenaren en -gebruikers.

Schadeloosstelling

TenneT heeft een algemeen beleid voor schadeloosstelling als gevolg van aanleg, beheer en onderhoud van haar hoogspanningsverbindingen. Eventuele schade als gevolg van de voorbereidende werkzaamheden, zoals het uitvoeren van de onderzoeken, wordt door TenneT vergoed volgens de hiervoor algemeen geldende normen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.