Ontwikkelingen binnen het project

Delen via:   
30 / 04 / 2021

Voordat we een nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen realiseren, moeten we diverse plannen uitwerken en rapportages opstellen. In dit nieuwsbericht leest u welke plannen en rapportages dat zijn in deze fase van het project.

Voorkeursalternatief (VKA) en milieu effectrapportage (MER)

Op dit moment werken we aan het in detail uitwerken van het gekozen voorkeursalternatief (VKA). Hiervoor voeren we gesprekken met onder meer grondeigenaren, grondgebruikers en overheden, zodat we – waar mogelijk – rekening kunnen houden met de belangen en wensen van deze partijen bij de uitwerking van het voorkeursalternatief.

Daarnaast voeren we onderzoeken uit voor de milieu effectrapportage (MER fase 2) en doen we bodem- en veldonderzoeken op land en op zee. Deze onderzoeken zijn onder meer nodig voor vergunningsaanvragen, het technische ontwerp en voor het zo optimaal mogelijk aanleggen van de kabel.  

Afstemming met betrokken overheden en organisaties

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) werken samen aan het inpassingsplan. In dit plan staat waar de kabelverbinding komt te liggen en waarom juist voor deze route is gekozen. Ook de locatie van het converterstation staat in het plan. In dit bericht leest u meer over het inpassingsplan.

EZK heeft eind april een voorontwerp van het inpassingsplan voorgelegd aan bestuurders van de betrokken overheden en andere betrokken organisaties in het kader van het bestuurlijk vooroverleg (artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening).  

Samen houden we impact op de omgeving zo klein mogelijk

Ondertussen blijven we in overleg met alle belanghebbenden om afspraken te maken over de werkzaamheden en eventuele (tijdelijke) gevolgen voor natuur, recreatie en visserij. Afgelopen 24 maart organiseerden we bijvoorbeeld een digitale informatiebijeenkomst voor de gebruikers van het Veerse Meer om hen bij te praten over de route en aanleg van de kabel in het meer.

Wanneer de aanlegwerkzaamheden precies plaatsvinden, is nu nog niet bekend. De aanlegfase is voorzien tussen 2024 en 2028. TenneT zal daarom de komende jaren met de omgeving in gesprek blijven, om bijvoorbeeld af te stemmen over de timing en de wijze van uitvoering van werkzaamheden. Zo proberen we er samen voor te zorgen dat de impact op de omgeving zo klein mogelijk blijft.

Denk met ons mee

Zijn we nog niet met u in gesprek, maar wilt u wel graag met ons mee denken? Belanghebbenden kunnen altijd vragen stellen of ideeën aanleveren. Dat kan via de projectatlas. Hier kunt u uw reactie achterlaten. U ontvangt dan binnen enkele dagen een reactie van TenneT.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.