Tracé Borssele via het Veerse Meer gekozen als voorkeursalternatief voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Delen via:   
25 / 11 / 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha gekozen. Hij heeft zijn keuze gebaseerd op de Integrale effectenanalyse (IEA), de reacties die hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overheden en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het voorkeursalternatief is het tracé (de route) naar Borssele via het Veerse Meer geworden. Dit tracé loopt door de Noordzee en gaat via het Veerse Meer, door de Quarlespolder naar de Sloehaven in Borssele. De duurzaam opgewekte elektriciteit gaat daarna via een nieuw te bouwen converterstation aan de Belgiëweg Oost naar het bestaande hoogspanningsstation in Borssele.

Voor de Beta-verbinding is ook het voorkeursalternatief gekozen. Ga naar het nieuwsbericht ‘Minister van EZK kiest voorkeursalternatief voor Net op zee IJmuiden Ver Beta’.

In deze animatie wordt u in vogelvlucht meegenomen over dit tracé 

Uit de onderzoeken naar milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid bleek dat dit alternatief naar Borssele met name het beste scoort op de thema’s milieu, techniek en kosten. Daarnaast is de keuze gebaseerd op de voorkeuren die blijken uit de adviezen van de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de reactie van Rijkswaterstaat.

Vervolg van het proces

De komende maanden wordt het voorkeursalternatief, samen met de verschillende belanghebbenden in de omgeving, verder onderzocht en in meer detail uitgewerkt.

Als de onderzoeksfase klaar is, worden ontwerpbesluiten opgesteld. Dat zijn concepten van het zogenoemde inpassingsplan en de vergunningen en ontheffingen. Alle ontwerpbesluiten worden naar verwachting eind 2021 door EZK ter inzage gelegd, samen met het milieueffectrapport. Iedereen kan naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Dat is een formele reactie. Alleen als u een zienswijze op een ontwerpbesluit geeft, kunt u later - na vaststelling van dat besluit - ertegen in beroep gaan.

Tijdens dit traject blijven we in gesprek met bewoners en andere belanghebbende partijen in de omgeving van het project. In het participatieplan staat hier meer informatie over. De aangepaste versie hiervan vindt u vanaf eind januari 2021 op deze website.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.