Voornemen nieuw project en participatieplan Net op zee Extra verbinding Sloegebied

Delen via:   
14 / 01 / 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren vanuit het toekomstige windenergiegebied 1 op de Noordzee naar het Sloegebied in de gemeente Borsele. Van vrijdag 14 januari tot en met donderdag 24 februari 2022 liggen het voornemen en participatievoorstel ter inzage. In dit bericht leest u wat dit nieuwe project inhoudt en hoe u kunt reageren.

Wat houdt het project in?

Om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt, vanuit windenergiegebied 1 naar land te transporteren zijn meerdere verbindingen nodig. Eén van deze verbindingen is het project Net op zee Extra verbinding Sloegebied. Onderdeel van deze verbinding is het platform op zee, de ondergrondse kabel door de Noordzee, een ondergrondse kabelroute over land, een nieuw converterstation op land en de ondergrondse verbinding van het nieuwe converterstation naar een nieuw 380 kV hoogspanningsstation in Zeeland.

In het voorjaar van 2022 wordt bij de vaststelling van het Programma Noordzee een naam gekozen voor windenergiegebied 1. Dan verandert ook de naam van dit project. Tot die tijd heet het project “Net op zee Extra verbinding Sloegebied”.

Waarom is dit project nodig?

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen moeten extra windparken op zee worden gebouwd. De windenergie die deze windparken opwekken moet aan land worden gebracht; dit noemen we ook wel ‘aanlanden’. In de Verkenning aanlanding wind op zee 2030 (VAWOZ 2030) is onderzocht wat kansrijke opties voor extra aansluitingen zijn. Hieruit bleek dat een extra verbinding van 2 GW naar het Sloegebied in de gemeente Borsele kansrijk is. Deze verbinding zal vanaf windenergiegebied 1 via de Noordzee, het Veerse Meer en polders zoveel mogelijk parallel aan het Net op zee IJmuiden Ver Alpha komen te liggen.

We werken volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet

Omdat verbindingen van windparken op zee grote projecten van nationaal belang zijn, vallen deze onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit betekent dat het ministerie van EZK de besluitvorming coördineert en samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiteindelijk bepaalt waar de verbinding komt.

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking. Daardoor wordt de huidige RCR-procedure vervangen door de projectprocedure. Daarom werken we voor dit project vanaf de start volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet.

Waar kunt u precies op reageren?

In het voornemen staat beschreven hoe de procedure voor Net op zee Extra verbinding Sloegebied eruit ziet.  Vanaf 14 januari 2022 starten het Ministerie van EZK en TenneT met het participatietraject van dit project. Hierbij worden zoveel mogelijk belanghebbenden gevraagd om mee te denken over de ligging en aandachtspunten die onderzocht moeten worden. Hoe we deze participatie vormgeven, kunt u nalezen in het participatievoorstel. U kunt zowel op het voornemen als op het participatievoorstel een reactie indienen.

Waar kunt u het voornemen en participatievoorstel bekijken?

Van vrijdag 14 januari tot en met donderdag 24 februari 2022 kunt u het voornemen en participatievoorstel voor het Net op zee Extra verbinding Sloegebied inzien:

  • Digitaal op de website van Bureau Energieprojecten.
  • Op papier kunt u de documenten bekijken in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, 4451 KB in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van documenten geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur en op vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur.

Wilt u de documenten bekijken in het gemeentehuis? Maak dan telefonisch een afspraak, zodat we de documenten voor u kunnen klaarleggen. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113 23 83 83.

U kunt op drie manieren reageren

  • Digitaal via de website van Bureau Energieprojecten. Hier kunt u ook de volledige kennisgeving nalezen.
  • Per post naar Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Net op zee Extra verbinding Sloegebied, Postbus 111, 9200 AC Drachten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan stuurt RVO u per brief een ontvangstbevestiging.
  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wat is het vervolg?

Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD). In deze c-NRD staat welke route-optie of route-opties we in de volgende fase van het project onderzoeken en hoe we dit onderzoek uitvoeren. De c-NRD ligt naar verwachting medio 2022 ter inzage. Uw reactie op het participatievoorstel wordt gebruikt om het participatieproces te optimaliseren.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.