Waar staan we nu?

Delen via:   
14 / 10 / 2020

Van 12 juni tot en met 10 juli was het mogelijk om te reageren op de integrale effectenanalyse (IEA) en het Milieueffectrapport (MER fase 1). In totaal zijn er 33 reacties en een reactie van Rijkswaterstaat binnen gekomen en ook de Commissie voor de m.e.r. heeft advies uitgebracht over het MER fase 1. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en omwonenden naar aanleiding van de IEA, het MER fase 1 en de reacties die daarop zijn binnengekomen.

Daarnaast bereiden we ons voor op de fase na de keuze van het voorkeursalternatief (VKA). Er wordt bepaald welke onderwerpen er in de volgende fase verder onderzocht worden en welke aanvullende onderzoeken nodig zijn om tot vergunningaanvragen en een inpassingsplan te komen. Uiteraard betrekken we de verschillende belanghebbenden in de volgende fase weer zo goed mogelijk bij optimalisatie van het tracé.

Inmiddels zijn ook de regioadviezen van de regionale en lokale overheden gepubliceerd. Deze adviezen beschrijven de routevoorkeur van alle betrokken overheden: provincies, waterschappen en gemeenten. De eerstvolgende grote stap is het kiezen van het VKA door de minister van EZK. Het ministerie van EZK koerst op een besluit over het VKA (route en locatie converterstation) eind november van dit jaar. Op dat moment infomeren we iedereen uiteraard over de keuze en zullen we informatiemomenten organiseren waar iedereen vragen kan stellen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.