Wat gebeurt er nu het voorkeursalternatief is gekozen?

Delen via:   
15 / 03 / 2021

Nu het voorkeursalternatief (VKA) bekend is, werken we deze route samen met grondeigenaren, overheden en andere partijen in meer detail uit. Ook voeren we diverse onderzoeken uit, wat varieert van modelstudies tot onderzoeken op zee, in het Veerse Meer en op land. Deze onderzoeken zijn input voor bijvoorbeeld het milieueffectrapport (MER fase 2), vergunningaanvragen, het Inpassingsplan en/of de verdere technische uitwerking van het project.

De stappen die hierboven staan beschreven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De onderzoeken leiden tot een gedetailleerde uitwerking van de route en/of aanlegmethode. Ook kunnen wensen of behoeften van omgevingspartijen, zoals bijvoorbeeld grondeigenaren, leiden tot vragen of suggesties die we meenemen in de onderzoeken. Ter voorbereiding op de diverse onderzoeken voeren we gesprekken met grondeigenaren, regionale en lokale overheden, omgevingspartijen, natuur- en milieuorganisaties etc. Ook omwonenden kunnen vragen stellen en/of ideeën aanleveren. Dat kan via de projectatlas.

Onderzoeken

Er worden namens TenneT een heel aantal onderzoeken uitgevoerd. Hieronder hebben we er een aantal uitgelicht::

  • Bemalings- en verziltingsonderzoek: Dit onderzoek heeft betrekking op de route op land en is een modelstudie. Voor dit onderzoek wordt onderzocht of en zo ja wat mogelijk de effecten van de aanleg van de kabels zijn op onder andere ondergrondse zoetwatervoorkomens en grondwaterstanden. Hierbij sluiten we aan bij al lopende initiatieven rondom dit onderwerp vanuit de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen.
  • Geluid: Voor het eerste fase van de Milieueffectrapportage zijn de mogelijke effecten van geluid op hoofdlijnen onderzocht. Het gaat dan om geluid afkomstig van aanlegwerkzaamheden (tijdelijk tijdens de aanlegfase) en geluid afkomstig van het converterstation (tijdens de gebruiksfase). In de tweede fase van de Milieueffectrapportage wordt dit in meer detail onderzocht door middel van een modelstudie. De uitkomsten van dit onderzoek voor het converterstation worden getoetst door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, als beheerder van het geluidgezoneerde industrieterrein.
  • Veld- en bodemonderzoeken: Deze onderzoeken hebben betrekking op de route op land en de locatie van het converterstation op land. Het gaat om verschillende onderzoeken in het veld, waaronder: Archeologisch veldonderzoek, milieuhygiënisch onderzoek, cultuurtechnisch onderzoek en geotechnisch onderzoek. Voor de uitvoering van deze onderzoeken nemen rentmeesters namens TenneT contact op met de betreffende grondeigenaren en –gebruikers om een betredingstoestemming te verkrijgen en af te stemmen over de (wijze van) uitvoering.
  • Geofysisch en geotechnisch waterbodemonderzoek: Deze onderzoeken hebben betrekking op de route in water, dus in het Veerse Meer en op de Noordzee. Het gaat om onderzoeken in het veld om een beter beeld te krijgen van de waterbodem, zoals de plaatselijke diepte en samenstelling. Doel hiervan is om het tracé te optimalisten en de diepteligging van het tracé te bepalen.

Voorbereidingsbesluit

Ter voorbereiding op het inpassingplan wordt een voorbereidingsbesluit genomen. In dit voorbereidingsbesluit staat op hoofdlijnen het voorgenomen plangebied van het vast te stellen inpassingsplan. Dit besluit wordt op dit moment voorbereid en is waarschijnlijk in april 2021 gereed.

Eind 2021

Naar verwachting medio december 2021 worden het ontwerp Inpassingsplan en de ontwerp besluiten (vergunningen) ter inzage gelegd. Dan kunt u daarop reageren. Uiteraard communiceren we via lokale kanalen en diverse media over deze terinzageleggingen en organiseren we informatiebijeenkomsten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.