Welke documenten liggen precies ter inzage voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha?

Delen via:   
14 / 01 / 2022

We kunnen ons voorstellen dat u niet dagelijks te maken heeft met documenten als een ontwerp-inpassingsplan, ontwerpbesluiten en een milieueffectrapport (MER). Daarom geven we in dit bericht uitleg over de documenten die van 14 januari tot en met 24 februari 2022 ter inzage liggen voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha.

Ontwerp-inpassingsplan

Het inpassingsplan is in feite een bestemmingsplan op rijksniveau en regelt de bestemming van de kabelroute op land en in het Veerse Meer, evenals de bestemming van het converterstation. Het ontwerp-inpassingsplan bestaat onder meer uit een kaart met daarop de te bestemmen zone voor de kabelroute en het converterstation, regels die gelden en een toelichting. Klik hier om naar het ontwerp-inpassingsplan te gaan.

Nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden, wordt (de zone voor) de route definitief opgenomen in de bestemmingsplannen van gemeente Noord-Beveland, gemeente Veere, gemeente Middelburg, gemeente Goes en gemeente Borsele. Dit geldt ook voor het converterstation bij Borssele; dit wordt opgenomen in het bestemmingsplan van de gemeente Borsele.

Ontwerpbesluiten

Ontwerpbesluiten zijn de hoofdvergunningen en ontheffingen die nodig zijn om het project te kunnen realiseren. In de toekomst vragen we nog aanvullende (uitvoerings-)vergunningen en meldingen aan die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. In onderstaand overzicht van de ontwerpbesluiten voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha staan tussen haakjes de vergunningverlenende overheden vermeld:

  • Watervergunning offshore (Rijkswaterstaat Zee en Delta) en Watervergunning onshore (Waterschap Scheldestromen). Hiermee wordt een vergunning verleend voor onder meer de kabelroute op de Noordzee, de kruising van de kabelroute met de Veerse Gatdam, de kabelroute door het Veerse Meer en kruisingen met waterkeringen, watergangen en wegen van het waterschap op land;
  • Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Rijkswaterstaat Zee en Delta). Hiermee wordt een vergunning verleend voor de kruising onder de N57 en de A58;
  • Spoorwegwetvergunning (ProRail). Hiermee wordt een vergunning verleend voor drie spoorwegkruisingen op land, waarvan twee in het Sloegebied;
  • Vergunning Wet natuurbescherming (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Hiermee wordt een vergunning verleend voor de aanleg van de kabelroute in de Natura 2000-gebieden de Bruine Bank, Voordelta en het Veerse Meer;
  • Ontheffing Wet natuurbescherming (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Hiermee wordt een ontheffing verleend voor werkzaamheden met effecten op beschermde planten en dieren;
  • Melding activiteitenbesluit (Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland) met maatwerkvoorschriften. Voor de realisatie van het converterstation op land is een maatwerkvoorschrift voor geluid opgesteld;
  • Omgevingsvergunning bouwen en milieuneutraal wijzigen (gemeente Borsele). Hiermee wordt een vergunning verleend voor de realisatie van de aansluiting op het bestaande 380kV-station in Borssele.

Milieueffectrapport fase 2 (MER fase 2)

Naast bovengenoemde ontwerpbesluiten ligt het MER fase 2 ter inzage. Dit document beschrijft de milieueffecten van het voorkeursalternatief (VKA) van Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Het VKA omvat het platform, de kabelroute op zee en op land, en het converterstation waarvoor vergunningen zijn (en deels nog moeten worden) aangevraagd en een inpassingsplan is opgesteld.

Het MER fase 2 beschrijft de effecten van het project op onder meer milieu, natuur, bodem, leefomgeving en ruimtegebruik en indien mogelijk maatregelen om deze effecten te verminderen. Het dient ter onderbouwing van het inpassingsplan en de ontwerpbesluiten voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd over MER fase 2.

Klik hier om naar de MER fase 2 met bijlagen te gaan.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.