Zienswijzen Net op Zee IJmuiden Ver Alpha én Nederwiek 1 online

Delen via:   
26 / 04 / 2022

Van vrijdag 14 januari tot en met donderdag 24 februari 2022 lagen voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) ter inzage. Het ontwerp-inpassingsplan bevat de precieze locatie van de uitgewerkte kabelroute en de locatie van het converterstation. Iedereen kon tijdens deze periode reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Daarnaast zijn de Raden van de vijf betrokken gemeenten en de Provinciale Staten van Zeeland in deze periode gehoord over het ontwerp-inpassingsplan. Er werden ook informatieavonden georganiseerd. Er zijn in totaal 27 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn in te zien. Daarnaast worden de zienswijzen meegenomen in het definitieve ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten en het MER. De antwoorden op de ingediende zienswijzen worden tegelijkertijd met de definitieve besluiten gepubliceerd, naar verwachting in juni dit jaar.

Tegelijkertijd lagen ook het voornemen en participatievoorstel ter inzage van het project Nederwiek 1, een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding vanuit het toekomstige windenergiegebied Nederwiek naar de gemeente Borsele. Ook hierop zijn reacties ingediend, 17 in totaal, die nu online staan. De antwoorden op deze reacties worden tegelijkertijd met de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd, naar verwachting in september dit jaar. Het streven was aanvankelijk om dit in juni te doen, maar dit wordt uitgesteld naar september.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.