Wat gebeurt er met reacties van belanghebbenden?

Delen via:   
  • De Integrale Effectenanalyse is van 12 juni 2020 tot en met 10 juli 2020 openbaar gemaakt om voor eenieder op te kunnen reageren.
  • Alle reacties zijn geanonimiseerd verzameld in een reactiebundel.
  • De provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, gemeenten en waterschappen adviseren de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bij het maken van zijn afweging middels een regioadvies. Via de reactiebundel zijn zij op de hoogte van de reacties van belanghebbenden en kunnen zij deze reacties meenemen in het regioadvies. Voor Net op Zee IJmuiden Ver Alpha hebben de drie provincies elk een afzonderlijk advies uitgebracht gezamenlijk met de in hun provincie betrokken gemeenten en waterschap. De regioadviezen zijn op 9 oktober 2020 gepubliceerd. 
  • Er is een reactienota opgesteld waarbij ingediende reacties worden voorzien van een antwoord. De reactienota is samen met de keuze van het voorkeursalternatief eind november 2020 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de RVO-website.
  • De reacties zijn meegenomen in de afweging die de minister maakt voor de keuze van het voorkeursalternatief
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.