Wat is een inpassingplan?

Delen via:   

Een inpassingsplan (IP) is een bestemmingsplan dat in dit geval op rijksniveau wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hierin wordt uitgelegd waar de netaansluiting komt te liggen en waarom voor dit kabeltracé en voor deze converterstationslocatie gekozen is. Het IP geldt voor gemeentelijk ingedeeld gebied, wat neerkomt op het tracé op land / in grote wateren, tot circa 1 km op zee.

Onderdelen inpassingsplan:

  • Een kaart (verbeelding) waarop de exacte ligging van het project  (kabeltracé en converterstation)is aangegeven.
  • Regels en (kwaliteits)eisen voor het project.
  • Een toelichting, met daarin de motivatie voor het kabeltracé en de locatie van het converterstation en hoe het plan wordt uitgevoerd. Ook bevat dit een beschrijving van de gevolgen van het project voor bijvoorbeeld de leefomgeving, water, natuur, landschap en archeologische waarden. Deze effecten zijn beschreven in een milieueffectrapport (MER). Het MER is een bijlage bij het inpassingsplan.

Voorbereidingsbesluit

Voordat er een Inpassingplan wordt gemaakt komt er ook een voorbereidingsbesluit. Om te voorkomen dat in het gebied waar het kabeltracé en converterstation komen, ruimtelijke ontwikkelingen plaats vinden die het gebied minder geschikt maken voor het project, wordt door de ministers van EZK en BZK eind januari 2021 een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin wordt bepaald voor welk gebied het inpassingplan wordt voorbereid.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.