Welk effect heeft de aanleg van het Net op zee op het dierenleven?

Delen via:   

Ecologie is een belangrijk onderwerp voor de belangenafweging bij de aanleg van windparken op zee. Voor ecologie op zee heeft de overheid daarom een toetsingskader gemaakt: het ‘Kader Ecologie en Cumulatie’. Daarin is gekeken naar de effecten van de ontwikkeling van windparken op zee op bruinvissen, vogels en vleermuizen (zowel aanleg windparken, platform en kabels). Dit zijn de soorten waarvoor de grootste effecten worden verwacht. Ecologie op land wordt onderzocht in de milieueffectonderzoeken en is onderdeel van de aan te vragen natuurvergunningen en -ontheffingen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.