Waar liggen de Net op zee projecten?

Delen via:   

Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Het converterstation op zee voor IJmuiden Ver Alpha ligt in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75 km voor de Hollandse Kust. Vanwege de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver is TenneT van plan niet één, maar drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen te realiseren vanaf dit windenergiegebied op de Noordzee naar land: de Net op zee-verbindingen IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma. De verbindingen zijn aparte projecten. 

Het Net op zee IJmuiden Ver Alpha zal via het Veerse Meer aansluiten op het bestaande 380 kV station in Borssele.

Wilt u weten hoe het tracé exact loopt?

Bekijk dan onze projectatlas. In deze atlas kunt u als het ware over het tracé ‘vliegen’. Ook kunt u op een specifieke locatie gaan 'staan' en daar een vraag stellen. Of geef een reactie en bekijk reacties van anderen.

Net op zee Extra verbinding Sloegebied

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren vanuit het toekomstige windenergiegebied 1 op de Noordzee naar het Sloegebied in de gemeente Borsele.

In het voorjaar van 2022 wordt bij de vaststelling van het Programma Noordzee een naam gekozen voor windenergiegebied 1. Dan verandert ook de naam van dit project. Tot die tijd heet het project “Net op zee Extra verbinding Sloegebied”.

Drie tracéopties

De locatie van het converterstation op zee (platform) zal worden bepaald door een combinatie van technische vereisten en de uitkomsten van diverse onderzoeken op zee. Voor de route van de kabels op zee zijn uit de VAWOZ drie tracéopties in beeld, die alle drie schetsmatig in bovenstaande figuur te zien zijn. Deze drie tracéopties worden de komende maanden verder verkend, zodat we op hoofdlijnen inzicht krijgen in de effecten op verschillende thema’s en omgevingsbelangen. Op basis van die informatie kunnen we bepalen welke tracéoptie(s) we opnemen in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD). De cNRD beschrijft welk tracé-alternatief of welke tracé-alternatieven in de volgende fase van het project worden verkend, hoe dit gebeurt en welke aandachtspunten en onderwerpen in het onderzoek worden meegenomen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.