Waar ligt Net op zee Nederwiek 1?

Delen via:   

Het Net op zee Nederwiek 1 sluit straks via het Veerse Meer aan op het landelijk hoogspanningsnet in Borssele.

De locatie van het converterstation op zee (platform) zal worden bepaald door een combinatie van technische vereisten en de uitkomsten van diverse onderzoeken op zee.

Kabeltracé op zee

Voor het kabeltracé op zee heeft in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD) een integrale afweging plaatsgevonden van twee tracéopties en één optimalisatie aan de hand van de thema’s milieu, omgeving, kosten en techniek en toekomstvastheid. Alle beschikbare informatie overziende en na overleg met de ministeries van I&W, LNV en Rijkswaterstaat heeft de minister voor Klimaat en Energie gekozen voor tracéoptie midden van het kabeltracé op zee als voorkeursalternatief. Voorgesteld wordt om dit alternatief verder te onderzoeken in het MER voor Net op zee Nederwiek 1. De redenen hiervoor zijn dat tracéoptie midden de minste aandachtspunten kent voor milieu en ruimtelijke functies en de minste uitdagingen kent vanuit techniek en toekomstvastheid.

Op dit moment gaat de voorkeur uit naar tracéoptie midden. Dit voorkeursalternatief ligt bovendien parallel aan de andere projecten in het gebied: Netten op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta, Gamma en Nederwiek 2. Dit zorgt ervoor dat de procedure en aanbesteding snel doorlopen kunnen worden. Ook omdat er onderzoeken gecombineerd (uitgezet) kunnen worden. Dit draagt bij aan de versnellingsopgave voor extra wind op zee in 2030.

Voor het kabeltracé door het Veerse Meer, het kabeltracé op land en het converterstation op land zijn bij het Net op zee IJmuiden Ver Alpha meerdere alternatieven onderzocht. Op dit moment zijn dit de beste opties, op basis van bovenstaande onderzoeken. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.