Wie doet wat?

Delen via:   

Bij de aanleg van de verbindingen met de windparken op zee zijn veel verschillende partijen betrokken, elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Hoofdrolspelers

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) beslissen waar de windparken worden aangelegd en via welke route ze worden aangesloten op het elektriciteitsnet. In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Rijkswaterstaat (RWS) bepalen zij welke partijen de windparken aanleggen en beheren en coördineren het vergunningentraject. TenneT heeft hierbij een adviserende rol.

TenneT realiseert de hoogspanningsverbinding tussen het windpark en het landelijk hoogspanningsnet en beheert deze ook.

Overleg met betrokkenen

De 'net op zee'-projecten worden gerealiseerd in nauw overleg met onder andere betrokken ministeries, de provincie, gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties zoals natuur- en milieuorganisaties, eigenaren van kabels en leidingen, grondeigenaren en omwonenden. Alle partijen brengen hun kennis en expertise in en denken kritisch mee. Op deze manier kan TenneT een tracé uitwerken dat voor zoveel mogelijk partijen zo gunstig mogelijk uitpakt. Als u een vraag heeft, kunt u die aan TenneT stellen.

Meedenken over de plannen

De betrokkenheid van belanghebbenden is van groot belang bij het bepalen van alternatieven voor het kabeltracé, voor de keuze van het voorkeursalternatief en voor de uitwerking van het definitieve tracé. Het project wordt zoveel als mogelijk uitgevoerd in de geest van de Omgevingswet, die naar alle waarschijnlijk in 2022 of begin 2023 in werking treedt.

Participatie is een belangrijke pijler in de Omgevingswet, omdat intensievere samenwerking met de omgeving vaak tot betere oplossingen leidt. In het project zal dan ook intensief met omgevingspartijen samen worden gewerkt. Dit zal in ieder geval bestaan uit afstemmingsoverleggen met lokale overheden, professionele partijen en belangenorganisaties, werksessies en openbare informatieavonden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.