Algemene projectupdate

Delen via:   
23 / 11 / 2020

Sinds de integrale effectenanalyse (IEA) in juni is gepubliceerd is er veel gebeurd. U stuurde maar liefst vierenveertig reacties.

  • De lokale en regionale overheden hebben hun regioadvies aangeboden aan de minister. De regio geeft in haar advies aan een voorkeur te hebben voor een route naar Eemshaven. Vanuit het perspectief van de regionale taken en belangen is Eemshaven oost het beste tracé. Op basis van de informatie die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT verzamelden in de IEA, is het advies aan de minister om Eemshaven west te kiezen als voorkeurstracé. Aan dit tracé koppelt de regio een zestal randvoorwaarden. 
  • Ook is er een joint fact finding uitgevoerd met diverse partijen  om het vraagstuk rond een kabelcorridor door de Waddenzee uit te diepen.
  • Samen met LTO Noord is een onderzoek naar mogelijke effecten van verzilting op agrarische waarden opgestart.

En nu? Het wachten is op het besluit van de minister voor 'de kabelroute', oftewel: het voorkeursalternatief (VKA).

Vertraging
De verwachting was dat de minister begin november het besluit zou nemen. Dat is uitgesteld. Waarom dat zo is? Om een besluit over het VKA te kunnen nemen is het noodzakelijk dat alle processtappen in aanloop naar het besluit zorgvuldig worden doorlopen. Zo wordt immers zeker gesteld dat het besluit juridisch houdbaar is, alvorens het besluit daadwerkelijk bekend kan worden gemaakt. Door een interne fout in de afstemming tussen de betrokken ministeries blijkt de gehanteerde planning niet meer haalbaar. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het voortouw om tot een aangepaste planning te komen, waaronder een nieuwe datum waarop het besluit voor het VKA bekend wordt gemaakt. Zodra de aangepaste planning klaar is, ontvangt u tijdig informatie met betrekking tot de bekendmaking van het VKA.

Meer weten?   

Informatie over de procedure vindt u op: www.rvo.nl/ten-noorden-van-de-waddeneilanden of bel 070 379 89 79.
In deze interactieve pdf vindt u informatie over de kabelroutes die leiden naar Eemshaven. U ziet de voor- en nadelen van de routes naar Eemshaven. Door op knoppen te klikken krijgt u een toelichting. Dit werkt alleen op uw pc.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.