Animo voor bewonersavond Schiermonnikoog

Delen via:   
23 / 03 / 2021

Van 'gedegen onderzocht', tot 'het rammelt' en van 'we willen trace west van tafel' tot 'plusmaatregelen'. Een avond vol informatie en vooral ook over zorgen, wensen, kritiek, suggesties, boosheid en verontwaardiging. Zo'n 45 bewoners van Schiermonnikoog namen deel aan de informatieavond. En dat, ondanks de ddos-aanval op de internetprovider KabelNoord. Omdat niet iedereen kon meedoen, organiseren we op korte termijn een tweede bewonersavond.

Aanleiding voor deze avond was de ondergrondse hoogspanningsverbinding die straks Schiermonnikoog kruist. Doel van de avond? De bewoners te informeren over het project en de gelegenheid te bieden vragen te stellen. Het ministerie van EZK was aanwezig om het besluit voor de kabelroute (VKA) toe te lichten.

Waarom deze bewonersavond voor Schiermonnikoog?
Schiermonnikoog is met de rust, ruimte en bijzondere, gevarieerde natuur een uniek stukje Nederland. Bij de aanleg van de hoogspanningsspanningsverbinding spelen deze waarden een grote rol. Daarom wil TenneT samen met de omgeving nadenken over het zoveel mogelijk voorkomen van natuurschade en het beperken van hinder en overlast voor eilandbewoners.

De media
De lokale media waren ook aanwezig. Deze ochtend verschenen tal van berichten over de avond; sommige teksten wat scherper van toon, anderen juist neutraal en meer inhoudelijk. 

Wat is er onder meer besproken?
Tijdens de avond lichtte EZK toe dat de Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt en in 2030 is dat minimaal 27%. In 2050 moet de energievoorziening helemaal geen CO2-meer uitstoten. Windenergie op zee is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen.

Windenergie op zee speelt zoals we weten een grote rol in de overgang naar een duurzame energievoorziening (energietransitie). De Noordzee is een gunstige plek voor windmolens vanwege:

  • de relatief geringe waterdiepte;
  • het gunstige windklimaat;
  • goede havens en (industriële) energieverbruikers in de buurt.

Het te bouwen windpark Ten noorden van de Waddeneilanden komt ongeveer 60-70 kilometer ten Noorden van Schiermonnikoog. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de ondergrondse kabelroute gekozen. Deze loopt door de Noordzee, via de oostelijke punt van Schiermonnikoog en gaat verder via het wad door de Waddenzee naar de Groningse kust. De kabelverbinding sluit aan in Eemshaven.

Nadere uitwerking tracé
Komende maanden werken we het tracé verder uit om te komen tot een goede 'inpassing' van de kabels. We onderzoeken:

  • de technische haalbaarheid
  • milieueffecten
  • kosten
  • vergunbaarheid
  • belangen in de omgeving.

Onderzoeken en gesprekken tot nu toe laten zien dat de kruising via het dynamische geulenstelsel ten zuid(oost)en van Schiermonnikoog vele technische uitdagingen met zich meebrengt en mogelijk (zeer) negatieve effecten heeft op natuur als gevolg van baggeren. Om deze effecten te voorkomen onderzoeken we nu of we de kabels over het rustigere wantij aan kunnen leggen. Deze optie staat op de kaart in de bijlage aangegeven als 'variant wantij'. Beide opties werken we de komende maanden verder uit in het Milieueffectrapport (MER). Ook vervolgen we onze gesprekken met omgevingspartijen, zoals gemeente Schiermonnikoog en Natuurmonumenten. Het ministerie van EZK besluit op basis van de resultaten op welke manier de Waddenzee doorkruist wordt.

Was deze bewonersavond de eerste in de rij?
Nee, in juli 2019 zijn de bewoners in een fysieke bewonersavond in kennisgesteld over het project en in oktober is de conceptnotitie reikwijdte detailniveau ter inzage gelegd. Daarin stond wat we destijds gingen onderzoeken in de milieustudies en welke alternatieven bestudeerd zouden worden. Hierop konden de bewoners hun formele zienswijzen indienen.

In juni 2020 was er een digtale informatieavond rond de publicatie van de integrale effectenanalyse. Hierop kon gereageerd worden. 

 

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.