Besluit ministerie Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW)

Delen via:   
10 / 12 / 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 2 december in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat de procedure voor het project Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) wordt opgenomen in een programma, vooruitlopend op de Omgevingswet. Als relatie van TenneT vinden wij het belangrijk u te attenderen op dit besluit en u te informeren over wat dit betekent voor het project TNW.

Wat houdt het besluit precies in?
Het ministerie heeft besloten dat naast windenergiegebied TNW (0,7 GW), ook het recent aangewezen nieuwe windenergiegebied ‘5-oost’ (4 GW, verder op de Noordzee gelegen) in Eemshaven aan te sluiten. Voor beide windgebieden worden nu meerdere routeopties nader onderzocht in een zogeheten ‘programma’.

Waarom een ‘programma’?
Bij programmamanagement gaat het om het bereiken van meerdere resultaten tegelijk, die centraal goed gecoördineerd moeten worden. En dat past bij het advies dat er ligt van het Omgevingsberaad Waddengebied, de Waddenacademie en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Zij adviseren namelijk om een brede zoektocht en integrale beoordeling uit te voeren naar de ecologische impact en technische en juridische haalbaarheid van kabelroutes door de Waddenzee naar Eemshaven. Via een programma kan op navolgbare wijze, samen met de omgeving, een verdere trechtering naar enkele routes plaatsvinden.

Wat houdt dit programma in?
Het vertrekpunt in het programma zijn de zeven routeopties vanuit het recent verschenen onderzoek van RoyalHaskoningDHV. In het programma worden de meer oostelijk gelegen routeopties verder onderzocht en ook de route over west (Schiermonnikoog) wordt meegenomen. Tenslotte wordt gekeken of er na 2031 nog ruimte is voor eventuele extra stroomkabels en/of een leiding om op zee geproduceerde waterstof aan te voeren naar Eemshaven.

Pas hierna wordt de zogeheten ‘ruimtelijke procedure voor een project’ gestart.

Wat betekent dit voor TNW en het VKA Eemshaven west?
Concreet betekent dit voor TNW dat de huidige ruimtelijke procedure en de VKA-route samen met andere routes meegenomen worden in de nieuwe opgave om in totaal 4,7 GW aan duurzame energie in Eemshaven aan te sluiten. Pas nadat het programma is afgerond wordt duidelijk welke route(s) nodig zijn voor het aansluiten van de 4,7 GW aan duurzame stroom in Eemshaven.

Wat betekent dit verder?
Een aantal onderzoeken dat al gestart is, loopt ook in het programma door. Bijvoorbeeld het verziltingsonderzoek (en bijbehorende werkgroep). Werkgroepleden ontvangen hier binnenkort nader bericht over. De werkgroepen voor Natuur voor het project TNW gaan voorlopig niet door. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de mogelijkheden tot participatie in het programma.

Vragen?
Heeft u vragen over het besluit en de vervolgstappen in het programma? Neem dan contact op met het ministerie van EZK, Olaf Herfst. Heeft u vragen over de lopende onderzoeken? Neem dan contact met op met TenneT.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.