Commissie m.e.r. publiceert tussentijds advies over MER fase 1

Delen via:   
21 / 07 / 2020

De Commissie voor de milieueffectrapportage (www.commissiemer.nl) heeft op 15 juli jongstleden. op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), een tussentijds advies gepubliceerd over het MER fase 1. Dit is de fase waarin de effecten van alle tracéalternatieven zijn beoordeeld. Met de beoordeling kan een vergelijking worden gemaakt tussen de verschillende tracéalternatieven, ten aanzien van het thema Milieu.

Het tussentijds advies geeft aan dat het rapport voor MER fase 1 "alle relevante milieuonderwerpen op een detailniveau dat past bij de te voeren discussie" behandelt. Ook geeft het advies aan dat het rapport de meeste milieueffecten goed beschrijft zoals dat de aanleg tijdelijk zal leiden tot vertroebeling van het water, wat zeehonden en vogels hindert bij het zoeken naar voedsel. Voor het milieuaspect 'natuur' wordt aanbevolen om de weging van de effecten te verduidelijken zodat een evenwichtig beeld ontstaat van de risico’s verbonden aan de alternatieven.

Vervolgstappen naar aanleiding van het advies

Het tussentijds advies van de Commissie m.e.r. heeft TenneT ter harte genomen door een gevoeligheidsanalyse uit te voeren. Deze analyse toont aan dat een andere weging van effecten niet tot een andere uitkomst leidt. De aanvullende informatie is ondersteunend bij de besluitvorming rondom het Voorkeursalternatief.

De uitgevoerde gevoeligheidsanalyse (en onze reactie op de overige punten in het tussentijds advies, te vinden via publicaties onder 'informatie over Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden) is vastgelegd in een 'Reactienotitie', die wij gepubliceerd hebben. Het volledige/definitieve MER (fase 1 en fase 2) dat in 2021 verschijnt, zal de aanbevelingen uit het tussentijds advies bevatten. Ook op dat MER zal de Commissie m.e.r. een advies geven.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.